Dobit Centralne banke BiH više nego prepolovljena

Centralna banka BiH je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila neto dobit od 14,2 miliona KM, objavljeno je na sajtu Banke

Dobit je više nego prepolovljena u odnosu na isti period 2015. godine kada je iznosila 30,2 miliona KM.

Banka je manje prihodovala od kamata, zaradivši neto 17,5 mil.KM, za razliku od 20,1 mil. KM u istom periodu prošle godine. Manji prihodi od kamata rezultat su pada prosječnih kamatnih stopa na depozite investirane kod inostranih banaka koje su u prvih devet mjeseci ove godine prosječno iznosile -0,36%, a u istom periodu prošle godine -0,06%.

Takođe, smanjena je stopa prinosa na investirane vrijednosne papire raspoložive za prodaju koja je u ovoj godini iznosila 0,53%, a u prošloj je bila 0,93%. Suprotan trend jedino je zabilježen na ulaganjima koja se drže do dospjeća gdje je prosječna stopa prinosa povećana, budući da je iznosila 1,01%, a u prvih devet mjeseci 2015. godine je bila 0,95%.

Neto prihodi Banke od naknada i provizija povećani su na 7,0 mil. KM nakon što su u prvih devet prošlogodišnjih mjeseci iznosili 6,3 mil. KM a rezultat su povećanja troškova za domaće komercijalne banke.

Centralna banka je od 1. jula izmijenila odluku o obaveznoj rezervi, prema kojoj stopa obavezne rezerve za komercijalne banke iznosi 10 posto, dok se na višak sredstava obračunava naknada po stopi koja je jednaka 50% stope koju primjenjuje Evropska centralna banka na depozite komercijalnih banaka.

Banka je smanjila operativne troškove kao rezultat manjih personalnih i administrativnih troškova. Operativni troškovi iznosili su 20,2 miliona KM u odnosu na oko 22 mil. KM u istom periodu 2015. godine.

Iz dobiti ostvarene prošle godine, Centralna banka BiH je u budžet BiH uplatila 18,8 miliona KM.