Dragan Stanković: U korist privrede i naših građana

Interview

Kampanja podizanja svijesti javnosti koju pokrećemo ima i edukativni i informativni dio kako bi građani bili obaviješteni o važnosti katastarskih evidencija i značaju i koristima drugih aktivnosti RUGIPP-a, ali i podstakla na upis nepokretnosti i prava na nepokretnostima u javne evidencije

razgovarala SVJETLANA IVANOVIĆ      foto Aleksandar ARSENOVIĆ

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove započela je medijsku kampanju sa ciljem da se građanima bliže predstave aktivnosti koje sprovodi.
– Novi premjer, masovna procjena vrijednosti nepokretnosti i novi katastar nepokretnosti neki su od projekata koje želimo da predstavimo građanima kaže Dragan Stanković, direktor Republičke uprave za geodetske iimovinsko pravne poslove.

Šta projekti koji se promovišu u medijskoj kampanji konkretno znače za građane i na koji način oni mogu učestvovati u njima?
– Pokušaću da to objasnim na praktičnom primjeru. Građani su do sada prilikom kupovine ili prodaje svoje nepokretnosti morali da dođu u područnu jedinicu RUGIPP-a i da zatraže izvod iz zemljišne knjige o vlasništvu, u narodu poznate kao gruntovnica, i izvod iz katastra o posjedovnom stanju na nepokretnosti. Osnivanjem novog katastra nepokretnosti kao jedinstvene evidencije o pravima na nepokretnosti i tehničkim podacima o nepokretnosti, građani će moći da u jednom izvodu imaju sve podatke o svojoj nepokretnosti, kao što je podatak o nosiocu prava na nepokretnosti, površini te nepokretnosti, klasi ukoliko je u pitanju zemljište ili šuma i drugi podaci, zavisno o kojoj nepokretnosti je riječ.

Građani u postupku premjera mogu da učestvuju tako što će granice svojih nepokretnosti, kao što su zemljište ili šume, propisno obilježiti, kako bi prilikom snimanja iz vazduha cijele bile jasno obilježene

Da bi osnovali novi katastar nepokretnosti, RUGIPP formira Komisiju za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima (Komisija) koju čine predsjednik – diplomirani pravnik sa položenim stručnim ispitom, član geodetske struke sa položenim stručnim ispitom i član iz reda građana koji se imenuje iz katastarske opštine koja se izlaže. Komisija objavljuje Oglas o javnom izlaganju za određenu katastarsku opštinu 30 dana prije samog postupka izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima. Nakon toga, nosiocima prava na nepokretnostima u toj katastarskoj opštini, koji su upisani u važećim javnim evidencijama o nepokretnostima kao što su gruntovnica i katastar i druge evidencije, Komisija za izlaganje upućuje pismeni poziv na javno izlaganje sa tačno naznačenim vremenom i mjestom održavanja rasprave. Važno je napomenuti da je cijeli postupak besplatan za građane, te ovom prilikom pozivam građane da se odazovu na poziv koji dobiju na kućnu adresu.

Tokom promocije kampanje predstavljena je i masovna procjena vrijednosti nepokretnosti. Na šta se to tačno odnosi?
– To je aktivnost od nacionalnog značaja koja dovodi do efikasnije tržišne ekonomije, efikasnije poreske politike, efikasnijeg upravljanja nepokretnostima, te rješavanja brojnih društvenih potreba. Masovnoj procjeni vrijednosti nepokretnosti prethodila je uspostava Adresnog registra i Registra cijena nepokretnosti. U prethodnom periodu radili smo pilot projekat masovne procjene vrijednosti nepokretnosti na teritoriji gradova Banjaluka, Laktaši i Gradiška, a u toku je u opštini Srbac. Pilot projekat je pokazao opravdanost da se implementira u čitavoj RS. Ako kažem da je u protekle dvije godine na pilot području Banja Luke, koristeći model koji je izradila radna grupa RUGIPP-a, za oko 12.000 stanova procijenjena vrijednost od 1,6 milijardi KM, te utvrđena odstupanja prijavljenih i neprijavljenih nepokretnosti u odnosu na Fiskalni registar Poreske uprave više od 20 odsto, onda vam je jasno o kojoj vrijednosti je riječ. To znači da ima dosta nepokretnosti koje nisu prijavljene. Nadam se da ćemo kroz projekat Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti evidentirati svaku nepokretnost i da ćemo u saradnji sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom da uspostavimo pravičan porez, da se ne dešava da su neki vlasnici uredno prijavili nepokretnosti i plaćaju porez, a neki izbjegavaju tu obavezu.

Ideja vodilja kampanje je i jedan od slogana – „Da nas međa spaja, ne razdvaja“

Jedan od uočenih problema za masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti je nedovoljan kvalitet, ažurnost i digitalna dostupnost katastarskih podataka koji su tehnička osnova za izradu Registra modela za procjenu vrijednosti nepokretnosti. Osnivanjem novog katastra nepokretnosti kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima imaćemo tačne i ažurne podatke koji su potrebni kao polazna osnova za masovnu procjenu nepokretnosti. Podaci za masovnu procjenu nepokretnosti, pored podataka iz novog katastra nepokretnosti, biće dopunjeni podacima sa terena i iz drugih evidencija od značaja kao što je Adresni registar, Registar cijena nepokretnosti, evidencija Poreske uprave Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave i druge.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove već nekoliko godina radi na osnivanju novog katastra nepokretnosti. Dokle se stiglo sa tim projektom?
– Novi katastar nepokretnosti je jedan od najvećih i možda najodgovornijih projekata koje provodimo. Zašto sam rekao da je osnivanje katastra nepokretnosti „najodgovorniji“, kada su svi kapitalni projekti izuzetno odgovorni? Ovaj projekat je direktno u vezi sa imovinom našeg naroda i zato ima posebnu ličnu, imovinsku i emotivnu vrijednost. Zato ima poseban značaj pored svih projekata koje realizujemo, jer je u direktnoj vezi sa svakim našim građaninom. Neki od njih posjeduju nepokretnost jer su je kupili, neki su je naslijedili, a neki tek planiraju da je kupe, a sve to ima veću vrijednost kada se zna tačno koju nepokretnosti posjeduje u kojem obimu, koje su tehničke karakteristike nepokretnosti…

Svi timovi za eksproprijaciju na trasi auto-puta Prijedor – Banjaluka rade u punom kapacitetu i plan nam je da taj dio posla obavimo u rekordnom roku, kao i za dionicu auto-puta Rača-Bijeljina

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove do sada je završila izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i osnovala katastar nepokretnosti u oko 503 katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji 51 jedinice lokalne samouprave. Trenutno je izlaganje u toku u 86 katastarskih opština, koje se nalaze na teritoriji 37 političkih opština, dok je u pripremi još oko 60 katastarskih opština za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima.

RUGIPP u skladu sa svojim nadležnostima učestvuje u mnogim kapitalnim projektima, kao što je eksproprijacija za potrebe izgradnja auto-puteva kroz Srpsku. Da li su riješeni imovinsko-pravni odnosi?
– RUGIPP je svoje kapacitete, kako materijalne tako i ljudske, stavio na raspolaganje u cilju što efikasnijeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju auto-puteva. Za prvi dio trase auto-puta koja se nalazi na administrativnoj teritoriji grada Banjaluka formirano je ukupno 693 predmeta a odnosi se na oko 230 hektara zemljišta. Za postupak eksproprijacije na teritoriji grada Banjaluke angažovano je 10 timova za eksproprijaciju. Za cjelokupnu trasu autoputa su izrađeni nalazi vještaka i za sve predmete je zakazana ili održana usmena rasprava. Za dio trase koji se nalazi na teritoriji grada Prijedor formirano je ukupno 584 predmeta, koji obuhvataju površinu oko 231 hektar. Za prva dva kilometra autoputa od Prijedora ka Banjaluci koji obuhvata katastarske opštine Orlovci, Donji Garevci i Kozaruša, sproveden je postupak eksproprijacije, sva rješenja su konačna, te su se stekli uslovi da investitor krene u postupak pribavljanja građevinske dozvole. Eksproprijacija se odvija u skladu sa predviđenom dinamikom radova dostavljenom od strane investitora. Moram naglasiti da svi timovi rade u punom kapacitetu svakodnevno, predano i odgovorno i plan nam je da taj dio posla obavimo u rekordnom roku kao i za dionicu auto-puta Rača-Bijeljina.

Cilj nam je da kroz masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti evidentiramo sve nepokretnosti na teritoriji cijele Republike Srpske

Prethodnih dana ste potpisali i Memorandum o saradnji sa Advokatskom komorom. Na koju vrstu saradnje se odnosi Memorandum?
– U prethodnom periodu bilo je nesuglasica u vezi sa angažovanjem advokata u svojstvu privremenog zastupnika u upravnim postupcima koje vodi RUGIPP. Nakon što sam izabran na konkursu i kada sam imenovan na mjesto direktora RUGIPP-a, inicirao sam sastanak sa Advokatskom komorom kako bismo prevazišli taj problem. Nakon niza sastanaka dogovorili smo se da potpišemo Memorandum o saradnji kojim se reguliše pitanje postavljanja privremenih zastupnika u upravnim postupcima koje provodi RUGIPP. Potpisivanjem ovog memoranduma želja je i namjera da se na transparentan način uredi pitanje postavljanja privremenih zastupnika u upravnim postupcima čije provođenje je u nadležnosti RUGIPP-a, a u kojima se za privremene zastupnike postavljaju advokati koji su upisani u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske. Memorandum je zaključen do donošenja zakona kojim se definiše predmetna oblast.