Marko Mihajlović: Krupnim koracima ka zacrtanim ciljevima

BUSINESS KLUB

Reorganizacija i novi način poslovanja su doprinijeli i da se rashodi poslovanja smanje u odnosu na prethodnu godinu za šest odsto što je u uslovima inflacije značajno. Elektro-Bijeljina je uložila značajne resurse u pokušaje da se naplate potraživanja od kupaca koja su nakon razdvajanja djelatnosti ostala nenaplaćena i ovakav pristup je dao značajne rezultate

Protekla 2022. godina, jedna je od najuspješnijih u poslovanju ZEDP „Elektro-Bijeljina“ i to je dokaz da se odgovornim poslovnim pristupom i novim sistemom nakon reorganizacije, može značajno unaprijedi svaki segment poslovanja. Najbolji dokaz toga je izuzetno dobar finansijski pokazatelj za prošlu godinu.
– Poslovnu 2022. godinu smo završili sa pozitivnim finansijskim rezultatom u neto iznosu od 1.240.207 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od čak 92 odsto – kaže Marko Mihajlović, direktor ZEDP „Elektro-Bijeljina“.

Poslovnu 2022. godinu smo završili sa pozitivnim finansijskim rezultatom u neto iznosu od 1.240.207 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od čak 92 odsto

Ističe da je nakon reorganizacije poslovanja, pri kojoj je došlo do izdvajanja djelatnosti snabdijevanja, preduzeće nastavilo da ostvaruje prihode vršeći usluge distribucije električne energije, što čini osnovni prihod u 2022. godini.
– Reorganizacija i novi način poslovanja su doprinijeli i da se rashodi poslovanja smanje u odnosu na prethodnu godinu za šest odsto što je u uslovima inflacije značajno. Uporedo sa tekućim poslovima distribucije električne energije, preduzeće je uložilo značajne resurse u pokušaje da se naplate potraživanja od kupaca koja su nakon razdvajanja djelatnosti ostala nenaplaćena i ovakav pristup je dao značajne rezultate, tako da je u 2022. godini naplaćeno preko devet miliona maraka ispravljenih i otpisanih potraživanja. Pozitivan trend poslovanja je vidljiv i iz činjenice da su obaveze prema dobavljačima smanjene za 52 odsto, a istovremeno se kontinuirano radilo na obnavljanju opreme za distribuciju električne energije.

Pored ovog segmenta poslovanja, ZEDP „Elektro-Bijeljina“ je prepoznala ozbiljnost izazova koje su pred operatore distributivnog sistema postavili zahtjevi iz nacrta Pravilnika o regulisanju kvaliteta snabdijevanja električnom energijom (zvanično stupio na snagu 1.1.2023. godine). Uviđajući obavezu ODS-a da od prvog januara 2025. godine krajnjim korisnicima distributivne mreže isplaćuje novčane naknade za odstupanja od garantovanih standarda kvaliteta isporuke električne energije i kvaliteta napona, preduzimaju se koraci na potpunoj implementaciji SCADA sistema u unapređenju segmenta automatizacije distributivne mreže.
– Do sada je u sistem daljinskog nadzora i upravljanja uvedeno 17 elektroenergetskih objekata koji su predviđeni projektom SCADA/DMS/OMS, a do kraja 2023. godine će biti završene aktivnosti na izgradnji telekomunikacionog sistema za prenos podataka u nadređeni centar u Trebinju i uvođenju preostalih 15 objekata u sistem – ističe direktor „Elektro-Bijeljine“.

Neophodno je da se uvede savremeni sistem mjerenja potrošnje električne energije kroz sistem daljinskog očitanje, te osavremenjavanja sistema zaštita

Prema njegovim riječima, paralelno sa ovom, vodi se i aktivnost na unapređenju automatizacije distributivne mreže.
– Do sada je u sistem daljinskog upravljanja uvedeno 16 daljinski upravljivih rastavljača od ukupno 39 instaliranih. Do kraja 2023. godine planirano je da sva oprema namijenjena za automatizaciju distributivne mreže, a u pitanju su daljinski upravljivi rastavljači i indikatori prolaska struje kvara, bude nadzirana iz SCADA sistema. Broj novih elementa za automatizaciju distributivne mreže će u 2023. godini biti uvećan dvostruko. Da bi se odgovorilo na zahtjeve za ispunjenja standarda vezanih za kvalitet napona pokrenuta je inicijativa za nabavku većeg broja uređaja za mjerenje kvaliteta električne energije. Ugrađeno je 11 „korektora“ napona koji su omogućili ublažavanje nezadovoljstva pojedinih krajnjih kupaca kvalitetom napona, a koji se napajaju sa distributivnih mreža koje zahtijevaju rekonstrukciju. U planu je da se u 2023. godini ugradi još 20 novih uređaja, što će biti snažna podrška u daljoj implementaciji zacrtanih ciljeva.