Vlada RS utvrdila Prijedlog zakona o elektronskom novcu

BiH

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 46. sjednici u Banjaluci Prijedlog zakona o elektronskom novcu kojim se stvaraju pravni uslovi za razvoj tržišta elektronskog novca na domaćem tržištu, te postavljaju sigurne osnove za korišćenje digitalnog oblika novca ne samo u svakodnevnom načinu života građana, već i za efikasnije i ekonomičnije poslovanje privrednih subjekata.

Predloženim zakonom o elektronskom novcu propisuju se izdavaoci elektronskog novca, uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva za izdavanje elektronskog novca, uključujući i odredbe koje se odnose na bonitetne zahtjeve ovih društava, zaštita sredstava imaoca elektronskog novca, nadzor nad poslovanjem izdavaoca elektronskog novca u Republici Srpskoj, te zaštita prava i interesa imalaca elektronskog novca.

Nacrt zakona o elektronskom novcu je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u julu, a nakon skupštinske rasprave razmatrani su sugestije i komentari relevantnih subjekata iz ove oblasti i zainteresovanih strana, te je, u saradlji sa Agencijom za bankarstvo Republike Srpske, izrađen Prijedlog zakona.

Zakon je osnažen u pogledu ovlašćenja Agencije za bankarstvo Republike Srpske u odnosu na poslovanje hibridnog društva za izdavanje elektronskog novca, kao i u pitanjima mjera koje ovaj nadzorni organ izriče prema društvima za izdavanje elektronskog novca. Takođe, unapređene su i odredbe o zaštiti prava imalaca elektronskog novca, te su precizirane obaveze redovnog izvještavanja i vanrednih obavještenja o poslovanju subjekata nadzora. Izvršena su i određena normativno tehnička usklađivanja teksta zakona s ciljem utvrđivanja preciznijih normi i lakše primjene ovog zakona.

Ministarstvo finansija, kao obrađivač propisa iz oblasti platnog prometa, pratiće sprovođenje zakona i vršiti kontinuiranu modernizaciju pravnog okvira kojim se uređuju platne usluge u skladu sa zahtjevima prakse i potrebama obezbjeđenja pouzdanog, efikasnog i pristupačnog platnog prometa.