DŽEKI KENEDI 8 le­kci­ja o lje­po­ti

Ža­klin Ke­ne­di Ona­sis je bi­la mi­lje­ni­ca na­ro­da i ve­li­ki uzor žena­ma, ne sa­mo u Ame­ri­ci, već i ši­rom svi­je­ta. Po­zna­ta je po svom umje­re­nom sti­lu, ele­gan­tnom oblačenju i lje­po­ti

Sa­pun sa sas­toj­ci­ma iz Crnog mo­ra
Proi­zvo­di sa ovim sas­toj­ci­ma ve­oma su sku­pi, ali su bo­ga­ti kal­ci­ju­mom, ka­li­ju­mom i ma­gne­zi­ju­mom. Fi­ne čes­ti­ce so­li iz ta­lo­ga Crnog mo­ra pra­ve sa­vrše­no nježan pi­ling za va­šu kožu, bez uni­šta­va­nja pri­ro­dne mas­ti kože ko­ja joj je po­tre­bna.

Uljem je nje­go­va­la kra­je­ve ko­se
Ko­sa je bi­la njen za­šti­tni znak, ali je zbog stal­nog sređiva­nja uvi­jek zah­tije­va­la po­se­ban tre­tman nje­ge. Sti­lis­ti su Dže­ki pre­po­ručili da uljem održava i hi­dri­ra oštećene kra­je­ve ko­se, a nje­no omi­lje­no bi­lo je ulje la­van­de.

Ma­nje je vi­še
Je­di­na šmin­ka ko­ju je Dže­ki Ken­edi ko­ris­ti­la sva­ko­dne­vno bio je svije­tao, la­ga­ni, tečni pu­der ko­jim je pre­kri­va­la fle­ke od lje­to­va­nja u Fran­cus­koj i Grčkoj. Bez do­da­tne šmin­ke uvi­jek je dje­lo­va­la pri­ro­dno i mla­do­li­ko.

Mi­ris s po­tpi­som
Omi­lje­ni par­fem joj je bio Lo­vely Pat­cho­uli 55 iz lu­ksu­zne fran­cus­ke par­fi­me­ri­je „Kri­gler“, osno­va­ne 1879. go­di­ne. U pi­ta­nju su mi­ri­sne no­te ćili­ba­ra, ber­ga­mo­ta, pačuli­ja i kože.

Nje­ga obrva
Njen stil bi­le su gus­te, ja­ke i ta­mne obrve ko­je je sva­ko­dne­vno nje­go­va­la i ko­je su uvi­jek bi­le u sa­vrše­nom re­du, što nas ni ma­lo ne čudi s ob­zi­rom na to da je po­zna­ta po svom per­fe­kci­oni­zmu.

Lu­ksu­zna kre­ma za li­ce
Nje­no li­ce je uvi­jek bi­lo li­je­po i nje­go­va­no, ali ono što je za Dže­ki bio naj­veći pro­blem bio je njen po­rok – pu­še­nje, ko­je joj je uni­šta­va­lo li­ce. Za­to je mno­go nov­ca da­va­la na kva­li­te­tne kre­me za li­ce.

Kar­min kao akse­so­ar
Je­dna od naj­po­zna­ti­jih da­ma svi­je­ta po­zna­ta je po to­me što je ko­ris­ti­la ve­oma ma­lo šmin­ke, ali ni­je za­zi­ra­la od svije­tlih kar­mi­na. Vo­lje­la je da us­kla­di bo­ju usa­na sa nijansa­ma ono­ga što no­si.

Umje­tnost sva­ko­dne­vi­ce
Pos­to­je da­ni ka­da vam je­dnos­ta­vno ni­je ni do čega, a naj­ma­nje do šmin­ka­nja, fri­zi­ra­nja i ta­ko da­lje, ali to ni­je ra­zlog da ne iz­gle­da­te fe­no­me­nal­no. Dže­ki je ta­da umje­la da sa­kri­je svo­ju div­lju ko­su i pre­kri­je li­ce ve­li­kim crnim naočari­ma, sve uz osmi­jeh.

Naj­po­zna­ti­ja prva da­ma do­kaz je da je lje­po­ta u šar­mu i pri­ro­dnos­ti, a ne u „far­ba­ma“ za li­ce i plas­tičnoj hi­rur­gi­ji.