EU predlaže zajedničko zaduživanje

Evropska komisija predložila je niz mjera za jačenje eura, među kojima je i politički sporna zamisao o zajedničkom zaduživanju

U dokumentu o produbljivanju ekonomske i monetarne unije, Komisija je navela da je euro od osnivanja uspješan projekat, ali da su njegove slabosti izložene tokom finansijske krize, koja je počela u SAD 2007. i 2008. godine, zbog čega je potrebna dalja finansijska integracija.

S ciljem da se rizici smanje, ali i da budu podijeljeni, Evropska komisija je kao važnu mjeru u kompletiranju finansijske unije predložila da se razmotri osnivanje mehanizma “Evropska sigurna imovina” koji bi bio sličan obveznicama američke državne blagajne.

Komisija priznaje da taj mehanizam otvara brojna i složena pravna, politička i institucionalna pitanja, posebno zbog bojazni da bi se time oslabili motivi za vođenje zdravih ekonomskih politika na nacionalnom nivou. Među najvećim protivnicima zajedničkog zaduživanja je Njemačka.

Zajedno s mehanizmom zajedničkog zaduživanja, prema prijedlogu Komisije, treba razmotriti osnivanje zajedničke blagajne na čijem čelu bi bio ministar finansija EU, koji bi takođe predsjedavao eurogrupom.

Evropska komisija je u cilju dalje integracije eurozone predložila mjere za završetak bankarske unije i kapitalnih tržišta kapitala, koje treba da ostvare ciljeve smanjenja i podijele rizika.

Do 2019. treba dogovoriti mjere za završetak bankarske unije u čemu su posebno važni zajednička fiskalna podrška Fondu za rješavanje problema (Single Reolution Fund – SRF) i Evropska shema za osiguranje depozita (European Deposit Insurance Scheme – EDIS) koji treba da budu dogovoreni što prije, po ocjeni Komisije, idealno do 2019. s tim da budu potpuno operativni do 2025.

Komisija navodi i da je napredovanje na ostvarivanju Unije tržišta kapitala (Capital Markets Union – CMU) od velikog značaja za inovativnije, održive i diverzifkovane izvore finansiranja i za domaćinstva i za kompanije. CMU bi dovela do podjele rizika i time doprinijela široj makrofinansijskoj stabilnosti u slučaj ekonomskih šokova.