Nove sankcije BiH zbog električne energije

Bosna i Hercegovina nije u dovoljnoj mjeri ispunila svoje obaveze iz Sporazuma o Energetskoj zajednici, a priprema se još jedan u nizu postupaka protiv nje zbog neizvršavanja obaveza, proističe iz najnovijeg objavljenog godišnjeg izvještaja o implementaciji mjera te organizacije.

Što se tiče sektora električne energije, naglasili su da je ispunjeno 55 odsto obaveza, međutim u sektoru gasa i nafte nije ispunjeno gotovo ništa. Što se tiče gasa, implementirano je tek 13 odsto mjera, a u sektoru nafte nije implementirana nijedna. U naftnom sektoru postoje četiri obaveze, koje se odnose na držanje obaveznih zaliha nafte, pristup i upotreba naftnih resursa u hitnim situacijama, izvještavanje o stvaranju zaliha nafte na mjesečnom nivou i protokoli u opasnim situacijama.

Najbolji smo u oblasti energetske statistike, gdje je ispunjeno 73 odsto mjera i to je jedina oblast u kojoj je Energetska zajednica (EZ) dala visoku ocjenu BiH.

I u oblasti energetske efikasnosti BiH je relativno dobro ocijenjena, sa 56 odsto ispunjenih mjera. Prolazna ocjena dobijena je i u upotrebi obnovljivih izvora energije, gdje je istaknuto da je BiH implementirala 52 odsto ukupnih ugovorenih obaveza.

Zanimljivo je da EZ priprema novi predmet protiv BiH u oblasti električne energije jer, kako su istakli, ni u jednom entitetu još nije odvojena distribucija električne energije od proizvodnje i ponude.

“Odvajanje distributivnih sistema je djelimično primijenjeno u zakonima u FBiH, ali nije implementirano. Program rekonstruisanja koji je pripremila Vlada FBiH u julu ove godine još nije odobren. U RS Nacrt zakona o električnoj energiji predviđa odvajanje, ali nisu postavljeni rokovi. Čeka se na usvajanje ovog zakona“, naglašeno je. Iako je, kako su naglasili, tržište električnom energijom formalno liberalizovano, u praksi i dalje dominiraju isti monopolisti kao i u ranijem periodu, a i dalje nema naznaka da će se započeti s energetskom berzom u regionu.

Što se tiče gasnog sektora, i dalje nema odvajanja operatera od distributera, slobodnog pristupa mrežama, uspostavljenog jedinstvenog veleprodajnog tržišta, maloprodajnog tržišta, niti međupovezanosti.

“BiH je i dalje daleko od usvajanja zakona o gasu na državnom nivou, kojim bi se regulisalo gasno tržište i primijenila evropska pravna stečevina. Zbog toga je zemlja predmet nekoliko postupaka koji se u tom kontekstu vode, kao i sankcije koje je usvojio Savjet ministara (EZ-a) 2015. godine“, naglašeno je.

U oblasti energetske regulative, s ispunjenih 36 odsto BiH zaostaje za svim zemljama regiona, a i u ostalim oblastima se nalazi među zemljama s najmanje implementiranih mjera.

Još jedna od oblasti u kojima nije implementirana nijedna mjera odnosi se na oblast učešća obnovljivih izvora u transportu.

“Članovi 17-21 Direktive 2009/28/EC, koji se odnose na održivost kriterijuma za biogoriva i biotečnosti, i dalje nisu implementirani. Trenutni udio obnovljivih izvora energije je ispod jedan odsto i daleko je ispod onoga što je predviđeno Nacionalnim programom za obnovljive izvore energije“, naglašeno je.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kaže za “Nezavisne” da nije iznenađen najavama da su moguće nove mjere protiv BiH.

“Spori smo i ne izvršavamo svoje obaveze prilagođavanja EU standardima u mnogim oblastima. U ovom slučaju riječ je o oblasti električne energije. Ova obaveza nije od juče i može se očekivati da nadležna tijela, prije svega Energetska zajednica, reaguju“, zaključio je Šarović.

Ocjene:
Električna energija            dobar (3)

Gasni sektor                        nedovoljan (1)

Naftni sektor                       nedovoljan (1)

Obnovljiva energija            dobar (3)

Energetska efikasnost        vrlo dobar (4)

Zaštita okoline                     dobar (3)

Zaštita klime                         dovoljan (2)

Infrastruktura                      dovoljan (2)

Statistika                               vrlo dobar (4)

Prosjek                                   2,5