Dragan Stanković: Revizorski izvještaj je potvrda kvalitetnog i odgovornog poslovanja

BUSINESS KLUB

RUGIPP je od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske ove godine dobio najbolji izvještaj do sada sa ukupno tri preporuke, jednu manje u odnosu na prošlogodišnji izvještaj

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/ dobila je pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji za 2020. godinu. RUGIPP pozitivno mišljenje dobija po četvrti put, što je potvrda kontinuiranog, kvalitetnog i odgovornog rada jedne od najvećih i najvažnijih institucija Republike Srpske – kaže Dragan Stanković V.D. pomoćnika direktora RUGIPP-a za ekonomsko-finansijske poslove.
– Ako se uzme u obzir složeni sistem poslovanja koji je organizovan u 64 organizacione jedinice raspoređene na teritoriji cijele Republike Srpske, kao i veliki broj transakcija koje se obavljaju posredstvom dva organizaciona fonda i jedne jedinice za implementaciju projekta Svjetske banke, pozitivan revizorski izvještaj dobija na još većem značaju.

Finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskim izvještajima RUGIPP-a za 2020. su u svim materijalno značajnim aspektima u skladu sa propisima kojima su regulisane

Pozitivno su ocijenjene i nabavke sprovedene u okviru Projekta za registraciju nekretnina, te je potvrđeno da su sve procedure bile transparentne i saglasne sa smjernicama Svjetske banke za nabavku robe, radova i usluga. Takođe, Jedinica za implementaciju Projekta za registraciju nekretnina 12. marta 2021. godine dobila je pozitivno revizorsko mišljenje od nezavisne revizorske kuće „Baker Tilly Re Opinion“, koja je isto tako nabavke u okviru Projekta proglasila zadovoljavajućim u smislu kvaliteta, pouzdanosti, blagovremenosti i transparentnosti.

Pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, značajno je i zbog činjenice da RUGIPP sprovodi milionske nabavke za potrebe vlastitog rada, ali i za angažovanje geodetskih organizacija, koje prema Zakonu o premjeru i katastru, obavljaju dio geodetskih radova.

U revizorskom izvještaju ističu, između ostalog, da finansijski izvještaji RUGIPP-a istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2020. godine, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, kao i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor važećim u Republici Srpskoj.

Kakve su preporuke Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za naredni period?
– RUGIPP je od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS ove godine dobio najbolji izvještaj do sada, odnosno dobio je ukupno tri preporuke, jednu manje u odnosu na prošlogodišnji izvještaj, koje će, kao i prethodnih godina nastojati da potpuno sprovede, te će nastaviti da radi u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, domaćinski i ekonomično, u interesu svih građana Srpske.

Revizori su u izvještaju za 2020. utvrdili da su javne nabavke realizovane apsolutno u skladu sa Zakonom

U preporukama se navodi da je potrebno obezbijediti da se uplate zajednici etažnih vlasnika za troškove investicionog održavanja priznaju kao unaprijed plaćeni rashodi, shodno Pravilniku o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike, a da se nakon informacije o stvarnom utrošku istih izvrši analiza ulaganja.

Shodno tome, a prema računovodstvenim pravilima za budžetske korisnike, izvrši priznavanje ulaganja, te da se uspostavi pomoćna evidencija uplata i trošenja akontacija za investiciono održavanje. I da se prijem zaposlenih na određeno vrijeme, zbog privremeno povećanog obima posla, vrši u skladu sa Zakona o državnim službenicima, kao i da istovremeno uz budžetski zahtjev Ministarstvu finansija RS dostavlja i nacrt kadrovskog plana u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju kadrovskog plana u republičkim organima.

Kakvo je mišljenje kada je riječ o usklađenosti aktivnosti, finansijskih tran- sakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima?
– U ovom dijelu izvještaja dobili smo mišljenje s rezervom jer je tokom 2020. godine, na određeno vrijeme, zbog povećanog obima posla bio zaposlen 91 izvršilac na period duži od šest mjeseci, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima. Na rješavanju ovog pitanja RUGIPP kontinuirano radi, iako treba imati na umu da je zbog specifične vrste posla, nesmetanog pružanja usluga građanima i projekata koje RUGIPP realizuje, nekada nemoguće angažovanje kadrova ograničiti na period od šest mjeseci, kao što je to u slučaju izgradnje autoputeva.