Marko Mihajlović: Spremamo se za ”smart” poslovanje

Interview

Restruktuiranje u EPRS je korak u susret promjenama koje se nameću pred distributivna preduzeća svuda u svijetu. Promjene će značajno promijeniti logiku i ulogu ovakvih kompanija. Distributivna mreža će se prilagođavati drugačijim potrebama, a na to se priprema i Elektro-Bijeljina, koja snabdijeva prostor od Pelagićeva do Han Pijeska

piše SLAVIŠA MIRKOVIĆ      foto ALEKSANDAR ARSENOVIĆ

Od stupanja na snagu važećeg Zakona o električnoj energiji, niz novih normativnih akata dodatno regulišu način funkcionisanja preduzeća iz oblasti energetike. ZEDP Elektro-Bijeljina je nekoliko prethodnih godina naporno radila na usklađivanju načina funkcionisanja i vlastite normative sa odredbama novog Zakona i njime definisala nove uloge koje ima u elektroenergetskom sektoru. I pored svega urađenog, ovu oblast čeka još mnogo posla kako bismo ostvarili ulogu nezavisnog, nepristrasnog, regulisanog, finansijski održivog, sigurnog i efikasnog operatora distributivnog sistema na otvorenom tržištu električne energije, kaže direktor Marko Mihajlović i ističe da je u pripremi niz akata koji će omogućiti izvršavanje naprijed navedenih obaveza.
-Usvajanje novog Statuta, sa velikim razlikama u odnosu na postojeći, čeka usvajanje novog Statuta MH Elektroprivreda Republike Srpske kako bi bilo u potpunosti usaglašeno poslovanje čitavog sistema. Strateški akt koji se zove Program usklađenosti, takođe čeka usvajanje Statuta MH ERS, a njime se obezbjeđuje nezavisnost i nepristrasnost operatora distributivnog sistema kao regulisane djelatnosti u odnosu na ostale učesnike na tržištu električne energije. Nakon donošenja nove ‘’tarifne metodologije’’ očekujemo intenzivne aktivnosti na donošenju novog tarifnog sistema, a i naše pokretanje tarifnog postupka u skladu sa značajnim izmjenama u odnosu na važeću tarifu. Ova aktivnost ima za zadatak da obezbjedi realno potreban prihod distributivnim preduzećima za obavljanje ‘’obavezne javne usluge’’ distribucije električne energije na siguran i kvalitetan način, te da obezbjedi ‘’nove uloge’’ koje se nameću pred distributere i energetski sektor uopšte

Procjenom i analizom trenutnog stanja mreže, Elektro-Bijeljini je neophodno oko 100 miliona KM da sanira i rekonstruiše postojeće elektroenergetske objekte i izgradi nove, kako bi optimizovali rad sistema

Pred Elektro-Bijeljinom je izrada značajnih strateških dokumenata, koji će u prvi plan staviti nekoliko prioriteta. Jedan od najznačajnijih je desetogodišnji plan razvoja koji ima za cilj sistematično planiranje prioriteta daljeg razvoja mreže kako bi se podigla pouzdanost čitavog sistema.
– Posebno treba naglasiti da će ovim dokumentom biti visokostručno razrađene nove uloge ODS-a i planirane investicije i koncepti tehničkih rješenja kako bi se nove uloge uspješno obavljale. Klasično shvatanje uloge distributivne kompanije je uglavnom zasnovano na obezbjeđivanju uslova za prenošenje električne energije iz ‘’tačke A’’ u ‘’tačku B’’ na pouzdan i kvalitetan način bez ‘’uskih grla’’. Nova uloga ODS-ova će značajno promijeniti logiku i ulogu ovakvih kompanija. Strateške odrednice koje se odnose na energetsku efikasnost, korišćenje obnovljivih izvora električne i druge energije, mogućnosti skladištenja energije iz obnovljivih izvora, te sve snažnija težnja da kupci električne energije postaju kupci-proizvođači za svoje potrebe, nameću mnogo drugih tema i novih uloga. Distributivnu mrežu treba prilagoditi potrebama ogromnog broja mini, malih i srednjih proizvodnih objekata, prenijeti i isporučiti električnu energiju unutar ili van tog distributivnog sistema uz prenošenje značajnog dijela balansne odgovornosti sa prenosne na distributivnu stranu. Pored obezbjeđenja potrebnih kapaciteta za ove namjene, treba naglasiti i problematiku nestabilnosti ovakvih izvora energije i njihove otežane regulacije proizvodnje. Na sve ove varijacije treba pripremiti kompletan distributivni sistem.

Osnovana je i ‘’kćerka’’ firma koja će se baviti proizvodnjom električne energije u MHE Tišča i MHE Vlasenica koja je u fazi pribavljanja dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje i stvaranja ostalih pretpostavki za funkcionisanje i rad

Da bi se omogućila proizvodnja električne energije iz malih i srednjih obnovljivih izvora električne energije kad god je to moguće, bez obzira na trenutne potrebe konzuma, neophodno je predvidjeti skladištenje viškova tako proizvedene energije i njeno trošenje kad je manjak energije iz OIE.
– Ovo zahtjeva posebna prilagođavanja distributivne mreže, a i načina upravljanja i cijelom mrežom i objektima za skladištenje električne energije u svjetlu balansiranja na distributivnom nivou i nadzora nad cijelim konzumom. Opravdano stimulisanje razvoja transporta kom će osnovni energenti biti obnovljivi i ekološki čisti izvori energije, takođe nameću posebnu ulogu distributivnih kompanija u svjetlu stvaranja preduslova na distributivnoj mreži za instaliranje brzih, izuzetno snažnih punjača električnih vozila koji će zahtijevati pored značajnih kapaciteta i stvaranje svih ostalih preduslova koje mora posjedovati distributivna mreža s obzirom da se radi o naglim, povremenim opterećenjima i rasterećenjima mreže. Takođe, razmišljamo i o novim perspektivama i desetogodišnjim planom razvoja i njegovom realizacijom ćemo posebno predvidjeti Zakonom omogućeno udruženo djelovanje kupaca i udruženo djelovanje proizvođača električne energije, kao i kombinaciju toga, na slobodnom tržištu. Energetske zajednice i zatvoreni distributivni sistemi će biti posebno tretirani u ovom Planu kako bismo spremno dočekali izazove koje oni nose.

U 2021. godini smo ostvarili pozitivan finansijski rezultat od 644.836 KM, što je plod odgovornog rada, a najviše kroz smanjenje troškova i što nije bilo zaduženja

Određenom procjenom i analizom trenutnog stanja mreže Elektro-Bijeljini je neophodno oko 100 miliona KM da sanira i rekonstruiše postojeće elektroenergetske objekte i izgradi nove, kako bi optimizovali rad sistema i zadovoljili potrebe konzuma. Godišnji investicioni kapacitet Preduzeća je oko 12.000.000 KM i na osnovu njega se prave godišnji i trogodišnji planovi investicija. To je bio jedan od ključnih razloga zašto je donesena poslovna odluka da se uđe u kreditni aranžman sa EBRD-om i realizacija ovog investicionog zahvata je u toku. Za taj kredit se vode pregovori posredstvom matičnog preduzeća, a u Elektro-Bijeljini su optimistični zbog finansijskih pokazatelja koji se odnose na prošlu godinu.
– U 2021. godini smo ostvarili pozitivan finansijski rezultat od 644.836 KM, što je plod odgovornog i domaćinskog poslovanja, a najviše se ogleda kroz smanjenje troškova i činjenicu da nije bilo dodatnih zaduženja. Pomenuta dobit ima još veći značaj ako se zna da je poslovanje u 2020. godini bilo izraženo sa preko 12,6 miliona maraka gubitka. Bitno je istaći da se redovno izmiruju sva postojeća zaduženja, obaveze prema radnicima, fondovima i dobavljačima, tako da je dobit od skoro 645 hiljada maraka za prošlu godinu, dobar indikator našeg odgovornog poslovanja.

U sklopu reorganizacije smo racionalizovali broj zaposlenih za oko 300 radnika što dodatno stvara pretpostavke za uspješniji i  efikasniji rad na poslovima iz osnovne djelatnosti

Elektro-Bijeljina je organizovana u pet sektora od kojih su četiri tehničke struke. Novom organizacijom ogromna većina radnika pripada Sektoru terenskih operacija u okviru kojeg se obavljaju najvažniji poslovi iz oblasti obezbjeđenja uspješnog funkcionisanja i rada distributivnog sistema, odnosno obezbjeđenja visokog stepena kvaliteta i pouzdanosti snabdijevanja korisnika naših usluga i terenske operacije su srž aktivnosti na samom terenu. Sektor terenskih operacija je posebno dobio na značaju u zimskim vremenskim uslovima, naročito sa aspekta reagovanja i specifičnosti reljefa i terena u pojedinim opštinama koje objektima i mrežom pokriva.
– Prevashodni zadatak ovog Sektora je redovno održavanje, kao i izgradnja svih elektroenergetskih objekata, srednjenaponske i niskonaponske mreže. Svoju ulogu Sektor terenskih operacija je na najbolji način potvrdio tokom velikog nevremena koje je sredinom decembra prošle godine zahvatilo cijelo distributivno područje Elektro-Bijeljine, kada su mnoga domaćinstva i privredni subjekti ostali bez električne energije. Tom prilikom su veliku požrtvovanost pokazali elektromonteri svih terenskih jedinica, koji su radili u vrlo teškim uslovima, po snijegu, vjetru i niskim temperaturama, kako bi otklonili sve kvarove i da bi električna energija stigla do svakog domaćinstva. Mnogim zaposlenim tada je radni dan trajao i po 16 sati. Situacija je bila veoma teška zbog velikog broja havarija na srednjonaponskoj i niskonaponskoj mreži, a pored snijega, posao su otežavali zaleđeni stubovi. Radnici su uložili nadljudske napore kako bi kupci što prije dobili električnu energiju. Inače, moram da istaknem da su svi zaposleni u Sektoru terenskih operacija u potpunosti svjesni uloge i značaja koje djelatnost ima u ostvarenju poslovnog bilansa Elektro-Bijeljine, posebno u oblasti pogonske spremnosti vitalnih elektroenergetskih objekata, kao i nastavka trenda smanjenja distributivnih gubitaka, kao najvažnijih naših ciljeva.

Poseban akcenat stavljen je na ugradnju pametnih brojila i daljinsko očitanje, a ZEDP Elektro-Bijeljina je još 2008. godine krenula sa pilot projektima daljinskog očitanja. Smisao daljinskog očitanja je da se imaju pouzdaniji podaci o potrošnji krajnjeg kupca, kao i da se smanje troškovi očitanja. Nakon nekoliko pilot projekata, Elektro-Bijeljina 2012. godine kreće sa masovnom ugradnjom brojila sa mogućnošću daljinskog očitanja posredstvom kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Evropskom investicionom bankom. Tokom ova dva projekta je instalirano oko 8000 brojila koja su imala mogućnost daljinskog očitanja. U 2020. godini započinje sljedeći veliki projekat, ovoga puta još 30.500 „pametnih brojila“, posredstvom kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.

Termini SMART CITY’’ i ‘’ZERO NET’’ (‘’nulta mreža’’) će biti termini koje ćemo mnogo češće koristiti nego izraze za mnoge postojeće elektroenergetske objekte

– Nova generacija brojila omogućava mnogo veći izbor funkcionalnosti, nego stara brojila za daljinsko očitanje. Tako je moguće daljinski uključiti i isključiti prekidač u brojilu, a time i krajnjeg kupca sa mreže, otkriti uticaj magnetnog polja na brojilo ili neki drugi pokušaj djelovanja na brojilo, sa ciljem onemogućavanja tačnog mjerenja utrošene električne energije. „Pametna“ brojila imaju i memoriju, gdje registruju i pamte obračunske podatke krajnjeg kupca za period od godinu dana i duže. Takođe, memorišu i dijagrame snaga kod krajnjeg kupca, što je neophodan alat za predviđanje buduće potrošnje i planiranje i razvoj distributivne mreže. Do sada je ugrađeno oko 20.000 ovakvih brojila i plan je da do kraja 2022. godine, budu ugrađena sva ovakva brojila. Takođe, plan je da se nastavi sa nabavkom i ugradnjom isključivo ovakvih „pametnih“ brojila, da bi u perspektivi imali isključivo „pametna“ brojila, povezana u takozvani „Smart Grid“ ili „Pametnu mrežu“.

AUTOMATIZOVANI SISTEM ZA PRAĆENJE
Kao jedan od najznačajnijih projekata u sektoru operativnog upravljanja mrežom je realizacija projekta SCADA (automatizovani sistem za mjerenje, praćenje i kontrolu) i tokom prošle godine je izvođena obuka novih zaposlenih, a od sredine godine se krenulo ubrzano modelovanje i crtanje preostalog dijela mreže.
– Sa krajem 2021. godine, sve naše i „Elektroprenosove“ čvorne trafo stanice izmodelovane su i unijete u sistem. Direktna komunikacija trenutno postoji u šest trafo stanica, a da bi se ostvarila komunikacija sa preostalih 28, neophodna je ugradnja odgovarajućih svičeva u prenosive trafostanice, kao i dovršetak radova na montaži optike u Zvorniku i Vlasenici.

SMANJENJE ZASTOJA
Od ukupnog broja zastoja, 78 odsto su bila dugotrajna neplanirana, 14,6 planiranih i 6,8 odsto kratkotrajna zastoja. Prema uzroku nastanka zastoja, odgovornost distributera je evidentirana u 59 odsto slučaja, viša sila u 37, a odgovornost treće strane u skoro tri odsto situacija.
– Svi parametri govore da smo po pitanju broja i trajanja zastoja postigli najbolji rezultat u posljednje tri godine što je potvrda poboljšanja u određenim segmentima, a ujedno i obaveza da nastavimo sa ovakvim trendom. U tom smislu ćemo unaprijediti postojeće i uvesti nove komunikacije sa čvornim trafo stanicama.

EFIKASNOST NAPLATE
U vrijeme organizacionih promjena, Elektro-Bijeljina je imala potraživanja više od 40.000 krajnjih kupaca iz kategorije „domaćinstva“ i „malih kupaca“, čiji iznosi su varirali u rasponu od 0,01 pa do nekoliko hiljada KM, pri čemu je ova suma potraživanja iznosila preko šest miliona KM.
– Kako bi se ova suma naplatila, preduzete su sve mjere i radnje, a tu se misli na slanje opomena pred tužbu svim krajnjim kupcima koji su imali dugovanja i mi smo i tu dužnicima izašli u susret kroz mogućnost otplate na više rata. Takođe, zaključili smo i dosta Ugovora o medijaciji i sve to je dalo pozitivne efekte. Broj krajnjih kupaca koji imaju dugovanja prema Elektro-Bijeljini se značajno smanjio i za očekivati je da će se takav trend i nastaviti.