Siniša Maksimović: Obnovljivi izvori energije pružaju šansu za razvoj

Interview

Očekuje nas ekspanzija projekata iz oblasti solarne energije. Vrijeme koje je pred nama ćemo posvetiti razvoju novih proizvoda, povećanju udjela komponenti iz vlastite proizvodnje u solarnim postrojenjima, izlasku na nova tržišta…

Sa decenijskom tradicijom u radu, proizvodno elektro tehničko preduzeće ETMAX doo, a posebno vlasnik i direktor kompanije Siniša Maksimović su dokazali koliko su orijentisanost na rezultate, primjena znanja i kvalitet u radu neophodni za uspjeh i nova dostignuća.

ETMAX postoji od 2012. godine i razvoj kompanije je tekao paralelno sa uspostavljanjem i razvojem sektora OIE kod nas, jer upravo je ovo preduzeće posvetilo svoj rad, misiju i rezultate, izgradnji sektora obnovljivih izvora energije. Pri tome, kontinuirano vodeći računa o primjeni odgovarajućih tehnologija, znanja, a posebno kvalitetnog projektovanja i izvođenja solarnih elektrana, po kojima su posebno prepoznatljivi, iako razvijaju i druge grupe proizvoda i usluga.

ETMAX je napravio značajan iskorak u aktivnom doprinosu razvoja sektora obnovljivih izvora energije kod nas

Kad je ETMAX osnovan, kroz kompaniju su praktično stvarane pretpostavke da se dođe do momenta da bude uopšte moguće graditi solarne elektrane kod nas, kao i da takvi sistemi mogu biti dio elektroenergetske mreže. U ETMAX-u ističu da su prve elektrane instalirali na objektima kompanije, da bi se stekla potrebna iskustva, ispitala funkcionalnost, vršila mjerenja i razvila najbolja rješenja za tržište. Pošto se radi o elektro energetskim objektima, neophodno je ispoštovati brojne zahtjeve da bi elektrana bila funkcionalna i postizala najbolje rezultate.

Sve više se govori o energetskoj krizi u Evropi, kao i predviđanjima za naredni period. Koliko će to uticati na funkcionisanje privrede i stanovništva?
– Da, zaista svi smo svjedoci koliko se govori o razmjerama energetske krize koja se očekuje u narednom periodu u regionu i šire. S jedne strane, znajući važnost elektro energetskog sektora u funkcionisanju svakog segmenta društva kao cjeline, a privrede posebno, interes za ova pitanja je očekivan. U tom smislu, generisanje energije iz obnovljivih izvora može biti odgovarajuće alternativno rješenje, koje razvojem opreme za solarna postrojenja i stalnim unapređenjem tehnologije postaje sve konkurentnije. Smatram da možemo očekivati ekspanziju projekata iz oblasti solarne energije, koja je započela još ranije, a sada je samo dobila na važnosti. Prednost izgradnje solarnih postrojenja u odnosu na druga postrojenja u oblasti obnovljivih izvora su prije svega brži period izgradnje i započinjanje proizvodnje energije, mogućnost proširenja investicija i razvoj novih projekata u relativnom kratkom roku, posebno kada se poredi sa izgradnjom drugih elektro energetskih postrojenja. Zbog svega navedenog, električna energija generisana iz solarne energije sa pravom ima značajnu ulogu u energetskom miksu. Posebno je bitno istaći da je izgradnja solarnog postrojenja investicija koja može da bude adekvatna za širu grupu različitih investitora. Projekti se mogu definisati i prilagoditi prema namjeni koja prati potrebe investitora i osigurati dugoročnu održivost i profitabilnost.

ETMAX je do sada ostvario izuzetne rezultate u sektoru obnovljivih izvora energije kod nas. Šta izdvaja vašu kompaniju u odnosu na ostale koje se bave istom djelatnošću?
– Mogao bih da istaknem nekoliko važnih elemenata koji izdvajaju ETMAX-ov pristup i način rada. Prije svega, razvili smo cjelokupan pristup, u kojem naši stručni timovi realizuju projekte tako da svaku fazu rada, od prvih kontakata do puštanja elektrane u rad, prolazimo zajedno sa klijentima i uvažavajući njihove zahtjeve i potrebe. Posvećeni smo realizaciji projekata, koji se izdvajaju po projektovanju koje je u obzir uzelo sve specifičnosti lokacija i pripremnih analiza. Oprema koja se instalira u solarne elektrane koje ETMAX gradi je najboljeg kvaliteta koji je trenutno dostupan na tržištu, sa izuzetnim performansama u radu. Kod izgradnje solarnih elektrana, kvalitet opreme je jedan od ključnih činilaca uspješnosti i održivosti projekta, ali se ne smije zanemariti važnost ni drugih činilaca.

Solarna elektrana Nevesinje će biti maksimalne instalisane snage 60 MW, sa godišnjom proizvodnjom od 84 gigavat časa, i to je jedan od najvećih projekata ovog tipa kod nas

Posebno smo ponosni na činjenicu i koristim ovu priliku da istaknem, da smo dio komponenti za solarna postrojenja razvili u našem Odjelu za razvoj, gdje su naši stručnjaci iz ETMAX-a kreirali kvalitetna rješenja. U tom pravcu ćemo koncipirati naš razvoj u narednom periodu. Svakako, projektovani rezultati se mogu ostvariti i održati samo ukoliko se svakoj od faza rada pokloni neophodna pažnja i osiguraju najbolja rješenja. Takođe, prilikom izgradnje važna je stručnost u radu, kao i realizacija rješenja koja prate specifičnost svakog pojedinačnog projekta. Post prodajne usluge su takođe uspostavljene na način koji je fokusiran na praćenje rada solarnih elektrana, komunikaciju sa klijentima i ostvarivanje najboljih rješenja. Klijenti prepoznaju naše reference i pored toga što se radi o sektoru koji je u ekspanziji, gdje možemo uočiti nove kompanije, ETMAX je zadržao lidersku poziciju i tome ćemo biti i dalje posvećeni.

Koliko će razvoj tehnologije uticati na sektor obnovljivih izvora energije i koliko možemo očekivati unapređenja u našoj privredi korištenjem energije iz OIE-e?
– Razvoj tehnologije ima izuzetno značajan i veliki uticaj na sektor OIE, jer se radi o opremi koju prati brzo unapređenje, nova rješenja koja se predstavljaju na tržištu relativno brzo se razvijaju i primjenj- uju. Sve navedeno zahtjeva praćenje inovacija i tehnoloških rješenja. Mi u ETMAX-u ovom segmentu poklanjamo posebnu pažnju, jer smatramo da solarna elektrana može ostvariti puni kapacitet u radu, samo u kombinaciji kvalitetnog projektovanja i izvođenja postrojenja sa najboljom opremom koja se može instalirati.

Prednost izgradnje solarnih postrojenja u odnosu na druga u oblasti obnovljivih izvora su prije svega brži period izgradnje i započinjanje proizvodnje energije

U tom smislu, prateći tehnološke zahtjeve smo i razvili dio komponenti koje sami proizvodimo i koje čine dio postrojenja koja projektujemo i gradimo. Cilj nam je bio da razvijamo domaće proizvode, koji mogu imati namjenu u svakom solarnom postrojenju, što smo i ostvarili. Za nas proizvodnja sopstvenih komponenti koje ugrađujemo u solarna postrojenja predstavlja bitnu razvojnu fazu kompanije, kao i ponude, koja je i do sada bila prepoznata po kvalitetu.

Jedan od vaših strateških projekata je svakako Solarna elektrana Nevesinje. Možete li nam reći nešto više o samom projektu?
– SE Nevesinje će biti maksimalne instalisane snage 60 MW, sa godišnjom proizvodnjom od 84 gigavat časa. Radi se o jednom od najvećih projekata u oblasti generisanja električne energije iz energije Sunca kod nas, samim tim njegov razvojni značaj je lokalni, kao i regionalni. Elektrana u Nevesinju spada u solarne elektrane velike snage, koje su preduslov da se dostigne održivost proizvodnje električne energije iz OIE. Ekonomski i posebno ekološki benefiti izgradnje velikih solarnih postrojenja su brojni i ETMAX je prepoznao potencijal Hercegovine za ovaj projekat, koji predstavlja jedan od najvažnijih rezultata našeg dosadašnjeg rada. Za ETMAX je strateško opredjeljenje dalji razvoj kompanije u ovom segmentu, tako da već sada možemo istaći da je ovo prvi od velikih projekata koje planiramo u BiH i u regionu. Samim tim, projekat SE Nevesinje je bitan i kao važno dostignuće u našem radu, ali i kao osnova za novu fazu razvoja kompanije u budućnosti.

Solarna elektrana može ostvariti puni kapacitet u radu, samo u kombinaciji kvalitetnog projektovanja i izvođenja postrojenja sa najboljom opremom

Istovremeno, pratimo inicijativu koju je pokrenula ERS, pod nazivom „Program energetske održivosti za domaćinstva i privredu“. Kakvo je vaše mišljenje o ovoj inicijativi i da li će ETMAX biti prisutan na tržištu u segmentu izgradnje postrojenja namijenjenih „prosumerima“?
– Inicijativa je odlična, dolazi u trenutku kada treba razmišljati o energetskoj održivosti i kada je interes za obnovljivim izvorima energije značajan. U tom smislu, ERS je prepoznala potrebe stanovništva i privrede, ali i pravac djelovanja, koji će osigurati ravnomjeran razvoj i omogućiti svakome da proizvodi električnu energiju i da na jednostavan način dođe do solarne elektrane adekvatne za domaćinstvo ili kompaniju. Ipak, svi smo mi potrošači električne energije i dostupna energija nam osigurava brojne benefite. Kroz ovu Inicijativu svako može postati proizvođač energije i na taj način osigurati uštede, održivo upravljanje troškovima domaćinstva ili kompanije, i dugoročno ostvariti pozitivan uticaj na životnu sredinu.
Smatram da će ova Inicijativa pokrenuti značajan investicioni ciklus za budućnost. ETMAX je već sada prisutan na tržištu i sa projektima namijenjenim za domaćinstva i druge korisnike, iz kategorije „prosumera“.
Pratićemo tok Inicijative i siguran sam da će pokazati koliko je u Republici Srpskoj moguće uspješno razvijati pored segmenta velikih solarnih elektrana i projekte namijenjene „prosumerima“, te da svaki od tih projekata može biti dugoročno uspješan.
Bitno je da će Republika Srpska na taj način regionalno i šire biti prepoznata po razvojnim projektima i dinamičnom sektoru obnovljivih izvora energije.

Vaša kompanija je dobitnik nagrade za biznis lidere održivog razvoja. Koliko vam je ovo priznanje značajno i koliko je odgovoran odnos prema životnoj sredini bitan kao faktor prepoznatljivosti rada kompanije u javnosti?
– Da, ETMAX je dobitnik ovogodišnje nagrade za biznis lidere održivog razvoja, u kategoriji „Resursi i životna sredina“. Svako priznanje nam je značajno, kao potvrda našeg rada, ali ovo je došlo kroz provjere naših dobrih poslovnih praksi i u konkurenciji velikog broja kompanija, što nam je posebno značajno. Svakako, mi ćemo nastaviti da poslujemo odgovorno i uz primjenu principa održivog razvoja, jer oblast kojom se bavimo podržava takav pristup. S druge strane, svojim radom omogućujemo kompanijama i pojedincima da ostvare pozitivan ekološki otisak i da sami razvijaju svoje dobre prakse, a to nam je posebno značajno i u tome vidimo važan element našeg rada.

Ostvarili smo poslovnu viziju koju smo imali, definisali i potpuno novi razvojni okvir, koji će našu kompaniju pozicionirati u budućnosti 

Kako zamišljate budućnost kompanije u narednih 10 godina? Koji su novi planovi i kakva je dalja vizija razvoja?
– Svakako razvoj novih proizvoda, veći i značajniji udio komponenti iz naše sopstvene proizvodnje na solarnim elektranama koje gradimo. Izvoz proizvoda i usluga u većoj mjeri, nego do sada. Planiramo veća ulaganja u istraživanja i razvoj u srednjem roku i tome ćemo se posvetiti sa posebnom pažnjom. Saradnja sa lokalnim i inostranim partnerima. Planovi su brojni i vjerujem da možemo da ih ostvarimo, jer planiramo na realan i provodiv način naše razvojne strategije.

PRAVI PRISTUP
U kompaniji ste posvećeni stalnom razvoju, koliko primjenjujte inovativna rješenja i koliko je inovativni način razmišljanja, kao i djelovanje van ustaljenih okvira važno za uspjeh poslovanja?
-Kada posmatram ETMAX, kao i lični razvoj mogu istaći da je izuzetno važno biti inovativan, spreman na rad, odricanja i upornost. Uspjeh donose rješenja koja ste provjerili mnogo puta, testirali ih u različitim okolnostima, način na koji prevazilazite prepreke i stvarate prilike.
Bilo je i uvijek postoje u biznisu izazovni trenuci, ali naučite da ih pretvarate u prilike i da se na pravi način nosite sa preprekama koje su neminovne. Važno je razvijati analitičan način razmišljanja, a takav pristup imam u kompaniji i sa zaposlenima nastojim da razvijem najbolja rješenja, da podstičem kreativnost i razvoj novih ideja. Oblast obnovljivih izvora energije je svakako dobar primjer kako primjena inovacija i razmišljanje van ustaljenih okvira mogu dovesti do najboljih rješenja i unaprijediti pristup radu.

NAJBOLJE JE PRED NAMA
Kako izgleda vaš lični osvrt na dosadašnje uspjehe i postignuća?
– ETMAX je do sada postigao mnogo, ali smatram da su najbolje godine i najznačajniji izazovi tek pred nama. Lično sam zadovoljan ostvarenim, ali nastojaću da stvaram preduslove za nove poduhvate i za nova postignuća. Dobru osnovu imamo i smatram da će naš rad da obilježi i naredni period. Ističem, važno je pratiti svoju viziju i raditi na ostvarenju ciljeva, ali uvijek biti spreman i za veće izazove i na njih odgovarati promišljeno. Jer, upravo su izazovi uvijek najbolje nove prilike.