Stanković i Milunović potpisali sporazum o saradnji

BUSINESS KLUB

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) mr Dragan Stanković i direktor Republičkog zavoda za statistiku (RZS) ma Darko Milunović potpisali su danas u Banjaluci Sporazum o saradnji ove dvije institucije.

Ovim sporazumom definiše se poslovna saradnja u obavljanju djelatnosti kojima se bave RUGIPP i RZS, naročito u oblasti razmjene podataka koje, u skladu sa propisima, po službenoj dužnosti prikupljaju obje strane.

Stanković je istakao da je RUGIPP institucija koja u kontinuitetu ima potpisane sporazume o saradnji sa svim lokalnim zajednicama koji se odnose na uspostavu i vođenje adresnog registra, takođe RUGIPP ima potpisan sporazum o uspostavi sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti sa gradovima Banjaluka, Laktaši i Gradiška i opštinom Srbac.

– Danas smo potpisali Sporazum o saradnji sa RZS koji ima osam članova, članom pet su definisani podaci koje će RUGIPP da uzme od RZS, a odnosi se na podatke o nepokretnostima jer je RUGIPP sad u pripremi da radi masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti, što je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske definisano kao nova nadležnost RUGIPP-a – rekao je Stanković.

– Uspostavljanje Registra cijena nepokretnosti bio je prvi korak, a potpisivanje sporazuma sa institucijama koje mogu da ustupe određene podatke je drugi korak koji je nepohodan prije uspostavljanja sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj – dodao je Stanković.

 – Sporazum koji smo danas potpisali je posljedica naše prethodne saradnje i usaglašavanja. Ovaj sporazum je dvosmjerna ulica sa jedne strane RZS koji sa svojim socijalnim i ekonomskim statitikama omogućava analize i procjene RUGIPP-u tako što ćemo adekvatno razmjenjivati podatke, ne treba ni naglašavati, to se podrazumijeva da će zaštita ličnih podataka biti nešto što je logično i očekivano. Podaci će se razmjenjivati bez naknade – izjavio je Milunović.

RZS na ovaj način prati trendove moderne statistike, daje veći značaj tzv. administrativnim izvorima, a RUGIPP je samo jedan od administrativnih izvora, istakao je Milunović.

U narednom periodu planiran je popis poljoprivrede, za šta će podaci koje vodi RUGIPP biti izuzetno značajni za realizaciju ove statističke i opštedruštvene aktivnosti. Takođe, za uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj RUGIPP će koristiti određene podatke o nepokretnostima koje vodi RZS.

Pored ovoga, RUGIPP je u prethodnom periodu potpisao sporazume o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite, Poreskom upravom, APIF-om, Pravnim fakultetom, Ekonomskim fakultetom, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskim fakultetom.