Dobit banaka u Srbiji porasla za 23,1 odsto za devet mjeseci

Banke

Bankarski sektor Srbije u prvih devet mjeseci ove godine ostvario je pozitivan neto finansijski rezultat prije oporezivanja od 32,8 milijardi dinara što je za 23,1 odsto više nego u istom period prethodne godine

U izvještaju Narodne banke Srbije (NBS) sa ukupnim dobitkom od 37,3 milijarde dinara, poslovale su 22 banke, dok je osam banaka ostvarilo negativan finasijski rezultat u ukupnom iznosu od 4,5 milijardi dinara.

Preko 75 odsto ukupnog dobitka sektora opredjeljuje pet banaka sa najvećim neto dobitkom, dok tri banke sa najvećim neto gubitkom čine preko 75 odsto ukupnog gubitka sektora.

Tržišno učešće banaka koje su na kraju trećeg tromjesečja 2016. poslovale sa gubitkom iznosi 15 odsto .

Glavni pokretač porasta neto dobitaka u trećem kvartalu 2016. je bilo smanjenje neto kreditnih gubitaka i oni su iznosili 15,6 milijardi dinara, u poređenju sa istim periodom prošle godine kada su bili 28,6 milijardi dinara.

Banke su zabilježile neto rashod po osnovu direktnog otpisa nenaplativih potraživanja koji je za 53,2 odsto viši u odnosu na prethodnu godinu, odnosno porast sa 455 miliona na 697 miliona dinara.

Obilježje bankarskog sektora Srbije u trećem tromjesečju 2016. su i ostvareni niži neto prihodi po osnovu kamata, dok su neto prihodi po osnovu naknada na nivou iz istog perioda prethodne godine.

U izvještaju je navedeno da ostvareni neto dobitak po osnovu kamata na kraju trećeg tromjesečja ove godine iznosi 93,2 milijarde dinara, što je za 4,6 odsto manje u odnosu na 2015, a navedeno smanjenje je posljedica izraženijeg pada prihoda po osnovu kamata, odnosno smanjenje za 15,6 milijardi dinara u poređenju sa 2015.

U strukturi ukupnih prihoda i rashoda od kamata, posmatrano po vrstama poslova, jedino su prihodi od kamata po osnovu hartija od vrijednosti u stranoj valuti zabilježili povećanje u odnosu na one iz trećeg tromjesečja prošle godine, a na strani rashoda takođe su jedino rashodi po osnovu hartija od vrijednosti zabilježili povećanje.

Na kraju septembra 2016, prihodi i rashodi po osnovu hartija od vrijednosti čine 20,2 odsto ukupnih prihoda od kamata i 3,2 odsto ukupnih rashoda od kamata.

Najveće smanjenje je zabilježeno kod prihoda od kamata po osnovu kredita u dinarima, za 12,7 odsto – sa 96,8 milijardi na 84,4 mlijarde dinara, dok je u strukturi ukupnih rashoda po osnovu kamata, najveće smanjenje zabilježeno kod rashoda kamata po osnovu depozita ukupno za 10,3 mlijardi dinar, ili 39,1 odsto.

Ukupni operativni rashodi bankarskog sektora u prvih devet meseci 2016. iznose 82 mlijardi dinara i neznatno su viši, za 0,2 odsto, u odnosu na prethodnu godinu.

Neto efekat promjene kursa dinara na rezultat bankarskog sektora Srbije na kraju trećeg tromesečja 2016. je bio pozitivan s obzirom da je ostvaren neto prihod u iznosu od 6,5 mlijardi dinara, iako je reč o smanjenju od 1,8 odsto u odnosu na neto prihod ostvaren u 2015.

Kursne razlike koje se odnose na devizna potraživanja i obaveze imale su za posljedicu neto rashode bankarskog sektora u iznosu od osam milijardi dinara, dok je u 2015. po ovom osnovu zabeležen neto prihod od 6,1 mlijardi dinara.

Tokom trećeg tromjesečja 2016, bruto krediti bankarskog sektora Srbije u nominalnom iznosu su se povećali za 42,6 milijardi dinara i iznose 1.977,1 milijardi što je rast od 2,2 odsto.

Povećanje kreditne aktivnosti na bruto nivou je najizraženije u sektoru stanovništva i privrednih društava, dok je najveće nominalno smanjenje zabilježeno u sektoru finansija i osiguranja.

Izvještaj pokazuje da je valutna struktura kredita bankarskog sektora Srbije je i dalje pretežno devizno indeksirana i na kraju septembra 2016. udeo deviznih i devizno indeksiranih kredita bio je 70,1 odsto, a dominantna valuta indeksacije kredita u bankama u Srbiji je euro, sa udjelom od 62,7 odsto. Slijede krediti u švajcarskim francima i američkim dolarima sa udjelima od 5,2 odsto i 1,7 odsto.

Ukupni bruto problematični krediti (NPL) bankarskog sektora su tokom trećeg tromjesečja 2016.godine smanjeni za 7,8 milijardi dinara i na kraju septembra iznosili su 396,5 milijardi dinara i to u svim posmatranim sektorima.

Najveći dio bruto NPL kredita se i dalje odnosi na privredna društva, slijede nefinansijska pravna lica u stečaju, dok kod sektora stanovništva bruto NPL krediti iznose 73,2 milijardi dinara, što čini 18,5 odsto ukupnih kredita tog sektora.

Bankarski sektor Srbije je na kraju septembra 2016. godine činilo 30 banaka sa organizacionom mrežom od 1.717 poslovnih jedinica što je nepromijenjeno u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja I sa 24.021 zaposlenih, odnosno 107 manje u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja.