Pavlović banka pokriva gubitak i jača kapital

Pavlović International banka a.d. Bijeljina planira da pokrije gubitak ostvaren u 2016. godini od 17,2 miliona KM, a odluku o tome trebalo bi da donese Skupština akcionara 31. marta

U prijedlogu odluke predviđeno je da se gubitak od 17.209.429,81 KM pokrije sredstvima zakonskih rezervi u iznosu od 1.670.940,82 KM, te sredstvima rezervi iz dobiti iz prethodnih godina u iznosu 2.907.436,73 KM, dok bi se preostali gubitak u iznosu od 12.631.052,26 KM pokrio smanjenjem akcionarskog kapitala.

Istovremeno, predviđena je nova dokapitalizacija u vrijednosti 10 miliona KM emisijom novih akcija. Akcijski kapital Banke trenutno iznosi 32,37 miliona KM. (Indikator)