Dobit Centralne banke BiH u prošloj godini 14 miliona KM

Neto dobit Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) za 2016. godinu iznosi 14,06 miliona KM, saopšteno je danas iz Centralne banke BiH nakon što je Upravno vijeće ove institucije usvojilo je finansijske izvještaje banke i odluku o raspodjeli čistog profita ostvarenog u 2016. godini

Od tog iznosa, u skladu s članom 27. Zakona o CBBiH, na račun obaveza prema budžetu institucija Bosne i Hercegovine, raspoređeno je 60% ili iznos od 8.437.414,58 KM, dok je 40% ili 5.624.943,05 KM raspoređeno u generalne rezerve CBBiH.

Iako djelujući u nepovoljnim uslovima za investiranje koji su na međunarodnim tržištima prisutni od 2014. godine, CBBiH je i u 2016. godini ostvarila pozitivan finansijski rezultat. Očekivano je da bi negativni trendovi na međunarodnim finansijskim tržištima mogli biti nastavljeni i u narednim godinama.

CBBiH se tokom posmatranog perioda kontinuirano prilagođavala izmijenjenim stopama prinosa i kamatnim stopama na finansijskim tržištima instrumenata denominovanih u EUR. Kako dostupne prognoze i očekivanja kretanja kamatnih stopa i prinosa i kretanja cijene zlata i kursa dolara, ukazuju da će oporavak u eurozoni biti usporen i neuravnotežen, očekuje se da će postojeća struktura portfolija deviznih rezervi u narednim godinama generisati značajno niži nivo godišnjih kamatnih deviznih prihoda, pa samim tim i značajno niži nivo ukupnih prihoda CBBiH koja se u upravljanju deviznim rezervama, u skladu sa Zakonom, mora rukovoditi principom sigurnosti investiranja rezervi, ulažući u niskorizične finansijske instrumente.

CBBiH je svojim djelovanjem obezbijedila kontinuitet monetarne stabilnosti, ostvarujući osnovni cilj, stabilnost domaće valute.

CBBiH se, tokom svih proteklih godina, u svom poslovanju rukovodila principima efikasnog poslovanja, primjenjujući evropske i međunarodne standarde, uz racionalizaciju troškova poslovanja. Imajući u vidu uslove u kojima posluje, CBBiH će s racionalizacijom i smanjenjem troškova poslovanja nastaviti i ubuduće, navodi se u saopštenju CBBiH.