Luksuznim hotelima ukidaju nižu stopu poreza

Lux

Ministarstvo finansija pripremilo je izmjene i dopune zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) kojim je predviđeno oporezivanje polovnih proizvoda i putničkih agencija, a planirano je i da se izjednačena stopa PDV-a pri prometu proizvoda i usluga u hotelima bez obzira na kategoriju i region.

Uz to, mjesečna prijava za PDV podnosiće se isključivo elektronskim putem.

Nova zakonska rješenja izvršna vlast mora da usvoji kako bi se nacionalno zakonodavstvo uskladilo sa važećom EU Direktivom 2006/112, odnosno direktivom zajedničkom sistemu PDV-a.

“Izmjene i dopune zakona o PDV-u su u Vladinoj proceduri i njima će se izvršiti usklađivanje jednog broja postojećih rješenja sa pravnom tekovinom EU, a posebno sa Direktivom EU o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost”, kazali su “Vijestima” u Ministarstvu finansija kojim rukovodi Darko Radunović.

Elektronska prijava

Za crnogorsku privredu će izjednačavanje stope PDV-a pri prometu proizvoda i usluga u hotelima biti značajno rješenje, jer će se na taj način dovesti u ravnopravan položaj, što od 1. januara 2018. godine nije bio slučaj. Tada su stupile na snagu izmjene zakona kojima je smanjenja stope PDV-a sa 19 na sedam odsto na ugostiteljske usluge u hotelima sa pet zvjezdica na primorju i centralnoj regiji i sa četiri i pet zvjezdica na sjeveru, a svima ostalima iz te djelatnosti je povećana na 21 odsto.

Tada je i opšta stopa PDV-a povećana sa 19 na 21 odsto.

Zakonsko rješenje po kome je privilegovan dio hotelijera usvojeno je na predlog poslanika DPS-a u julu 2017.

Unija poslodavaca tražila je da niža stopa PDV-a važi za sve turističko-ugostiteljske objekte, a ne samo hotele sa četiri i pet zvjezdica.

Evropska komisija je preporučili državi da ukine sve poreske povlastice.

Iz Ministarstva finansija su kazali da su predlogom zakona tretirana pojedina rješenja koja nijesu usklađena sa regulativom EU u toj oblasti u dijelu oporezivanja pojedinih proizvoda i usluga po nultoj stopi, kao i pojedina oslobođenja od javnog interesa.

“Predlaže se uvođenje novog zakonskog rješenja u dijelu poreza na ugljovodonike, a vrši se pravno-tehničko usklađivanje određenih izraza zakona o PDV-u sa zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom, sa preporukama za harmonizaciju. Dodatno se uređuje izdavanje poreskog računa u nematerijalizovanom obliku uz saglasnost primaoca računa, pod uslovom i na način propisan zakonskim aktom koja uređuje ovu oblast i na taj način smanjuje se administriranje poreskog organa, a poreskom obvezniku olakšavaju poslovne aktivnosti. Predlaže se da se, u cilju efikasnosti, racionalizacije radnih mjesta i kontrole, mjesečna prijava za obračun PDV-a podnosi isključivo elektronskim putem, što je u skladu sa evropskim poreskim zakonodavstvom”.

Iste poreske stope

Iz Radunovićevog resora su kazali da će smanjenje poreskih stopa za pojedine proizvode/usluge pozitivno uticati, odnosno smanjiti maloprodajne cijene i obim sivog tržišta, dok se tri važeće stope neće mijenjati.

“Važećim Zakonom o PDV-u propisane su tri stope PDV-a (opšta od 21 odsto, snižena od sedam odsto i nulta stopa). Predlogom Ministarstva finansija u ovom momentu nije predviđena izmjena istih”.

Novim zakonskom o PDV-u izvršiće se potpuno usklađivanje s Direktivom Savjeta 2008/9 o utvrđivanju detaljnih pravila za povraćaj poreza na dodatu vrijednost poreskim obveznicima koji nemaju sjedište u državi članici koja vrši povraćaj.

Direktivom 2006/112 EZ. kada je u pitanju oporezovanje putničkih agencija predviđena su posebna pravila na oporezive transakcije koje obavljaju putnički agenti u svoje ime i koriste isporuke proizvoda i usluga od strane drugih poreskih obveznika u organizaciji putovanja.

Istom direktivom, pod polovnom robom se smatraju pokretne stvari koje su pogodne za dalje korišćenje u stanju u kojem se nalazi ili nakon popravke.