Digitalizacija i modernizacija u Elektro – Bijeljina

BUSINESS KLUB

U ci­lju što po­u­zda­ni­jeg si­ste­ma di­stri­bu­ci­je elek­trič­ne ener­gi­je i uslu­ga pre­ma kraj­njim kup­ci­ma, ZEDP „Elek­tro-Bi­je­lji­na“ či­ni sve po­treb­ne ak­tiv­no­sti i po­slo­ve ka­ko bi si­stem bio u što op­ti­mal­ni­jem sta­nju. Pri­ve­li su kra­ju ak­tiv­no­sti na re­mon­ti­ma glav­nih elek­tro­e­ner­get­skih obje­ka­ta, a to se od­no­si na plan­ske re­mon­te 35 ki­lo­volt­nih tra­fo sta­ni­ca i za­ključ­no sa po­čet­kom ju­la, re­mon­te su ura­di­li na ukup­no 17 čvor­nih tra­fo sta­ni­ca, či­me su stvo­re­ne pret­po­stav­ke za ade­kvat­no funk­ci­o­ni­sa­nje si­ste­ma.

– Re­mon­te na pre­o­sta­lih de­vet čvor­nih TS će­mo ura­di­ti to­kom sep­tem­bra ove go­di­ne i na taj na­čin će­mo za­o­kru­ži­ti ovo­go­di­šnji ci­klus zna­čaj­nih po­slo­va na po­me­nu­tim objek­ti­ma. Po­red to­ga, kon­ti­nu­i­ra­no ra­di­mo re­kon­struk­ci­ju ni­sko­na­pon­ske mre­že i da­le­ko­vod­nih 10 kV vo­do­va, što je zna­ča­jan pro­je­kat ko­ji se naj­ve­ćim dije­lom fi­nan­si­ra iz kre­dit­nog aran­žma­na – ka­že Mar­ko Mi­haj­lo­vić, di­rek­tor ZEDP „Elek­tro-Bi­je­lji­na“.

Ve­li­ka pa­žnja je po­sve­će­na i ugrad­nji „pa­met­nih bro­ji­la“ i da­ljin­skom oči­ta­nju, ta­ko da je od 2008. go­di­ne ugra­đe­no ne­ko­li­ko de­se­ti­na hi­lja­da ova­kvih bro­ji­la.

– U 2020.go­di­ni za­po­čeo je slje­de­ći ve­li­ki pro­je­kat, ovo­ga pu­ta još 30.500 „pa­met­nih bro­ji­la“, 300 kon­cen­tra­to­ra i 13.000 or­ma­ra za iz­mje­šta­nje bro­ji­la., sve po­sred­stvom kre­dit­nog aran­žma­na sa EBRD i tom pri­li­kom su na­ba­vlje­na bro­ji­la do­ma­će pro­iz­vod­nje „Mi­kro­e­lek­tro­ni­ka“, „Me­ter&Con­trol“ i „EWG“, dok je soft­ver za pri­ku­plja­nje i ob­ra­du po­da­ta­ka do­ma­ćeg pro­iz­vo­đa­ča ”Dwelt. Is­po­ru­ka bro­ji­la i opre­me je išla suk­ce­siv­no od de­cem­bra 2020. go­di­ne i ugrad­nja je kre­nu­la od­mah na­kon pr­vih is­po­ru­ka. Pro­blem je na­stao sa po­čet­kom pan­de­mi­je, kao i sa re­struk­tu­i­ra­njem Pred­u­ze­ća – rad kod kraj­njih ku­pa­ca je bio ogra­ni­čen, prak­tič­no one­mo­gu­ćen. Sa re­struk­tu­i­ra­njem je sma­njen broj iz­vr­ši­la­ca, ta­ko da se mo­gao ura­di­ti ma­nji obim po­sla. I po­red ovo­ga, ni­je se pre­sta­ja­lo sa ra­dom na ugrad­nji bro­ji­la i iz­mje­šta­nju mjer­nih mje­sta. Pro­ble­me zbog pan­de­mi­je su ima­li i pro­iz­vo­đa­či bro­ji­la i opre­me zbog po­re­me­će­nih la­na­ca snab­de­va­nja di­je­lo­vi­ma za bro­ji­la. Po­sljed­nja is­po­ru­ka bro­ji­la i opre­me bi­la je u de­cem­bru 2021. go­di­ne i do sa­da je ugra­đe­no oko 25.000 bro­ji­la i po­ve­za­no u si­stem pre­ko 23.000 bro­ji­la, na 291 tra­fo pod­ruč­ju su za­mije­nje­na bro­ji­la, po­sta­vlje­ni kon­cen­tra­to­ri i bro­ji­la po­ve­za­na u AMM si­stem – is­ti­če Mi­haj­lo­vić i pod­sje­ća na da­lje ak­tiv­no­sti po tom pi­ta­nju, te da je pla­ni­ra­no da se ugra­di 90-95 od­sto is­po­ru­če­nih bro­ji­la, a da osta­tak bu­de re­zer­va.

– Osta­lo je da se ugra­di još ne­ko­li­ko hi­lja­da bro­ji­la i pla­ni­ra­no je da se za­vr­ši do ok­to­bra 2022. ka­ko je i pred­vi­đe­no pr­vo­bit­nim pla­nom, kao i po­ve­zi­va­nje svih bro­ji­la u si­stem.

Od­re­đe­na ko­li­či­na bro­ji­la iz „sta­rog“ AMM si­ste­ma je već pre­ba­če­na u no­vi si­stem, dok će osta­tak bi­ti pre­ba­čen do kra­ja ove go­di­ne. Ugrad­njom ovog si­ste­ma na tra­fo pod­ruč­ji­ma, zna­čaj­no su sma­nje­ni tro­ško­vi oči­ta­nja, po­ve­ća­na tač­nost oči­ta­nja i sma­nje­ni gu­bi­ci za ne­ko­li­ko pro­ce­na­ta. Uvo­đe­njem svih bro­ji­la iz kre­di­ta u si­stem, kao i pre­u­zi­ma­njem bro­ji­la iz sta­rog AMM si­ste­ma, oko 35 od­sto bro­ji­la će da­ljin­ski oči­ta­va­ti, od­no­sno pre­ko 50 od­sto ener­gi­je pre­da­te kraj­njim kup­ci­ma.

Ta­ko­đe, omo­gu­će­no je pri­ku­plja­nje ve­li­ke ko­li­či­ne po­da­ta­ka o pro­fi­li­ma op­te­re­će­nja po­je­di­nih gru­pa kraj­njih ku­pa­ca, kao i dru­gih po­da­ta­ka ko­ji će se ko­ri­sti­ti za pla­ni­ra­nje raz­vo­ja di­stri­bu­tiv­nih mre­ža.

U na­red­nom pe­ri­o­du tre­ba oče­ki­va­ti na­sta­vak na­bav­ke i ugrad­nje bro­ji­la za da­ljin­sko oči­ta­nje, od­no­sno pro­ši­re­nje po­sto­je­ćeg AMM si­ste­ma iz vla­sti­tih

sred­sta­va ili iz kre­di­ta, jer je ovo in­ve­sti­ci­ja ko­ja se pre­ma re­le­vant­nim ana­li­za­ma is­pla­ti naj­da­lje za pet go­di­na.