Nedostatak željeza u krvi

Zdravlje

Ane­mi­ja je po­re­me­ćaj ko­ji ka­rak­te­ri­še ne­do­sta­tak zdra­vih cr­ve­nih krv­nih zr­na­ca. Ne­do­sta­tak že­lje­za je­dan je od naj­če­šćih pro­ble­ma u is­hra­ni u svi­je­tu, a naj­če­šća i naj­po­zna­ti­ja ane­mi­ja je­ste upra­vo ona ko­ja na­sta­je usljed ne­do­stat­ka že­lje­za.

Ka­ko se ka­rak­te­ri­še ane­mi­ja?

U po­čet­noj fa­zi ane­mi­ja zbog ne­do­stat­ka že­lje­za mo­že da bu­de bla­ga i bez simp­to­ma, ali ka­ko se sta­nje pro­du­blju­je po­ja­vlju­ju se zna­ci i simp­to­mi ko­ji mo­gu da uka­zu­ju na ne­do­sta­tak željeza.

Ko­je ana­li­ze je po­treb­no ura­di­ti ka­ko bi se usta­no­vio de­fi­cit že­lje­za?

Pri­su­stvo simp­to­ma ko­ji mo­gu uka­zi­va­ti na ne­do­sta­tak že­lje­za zah­ti­je­va od­la­zak lje­ka­ru na pre­gled, a na­kon uzi­ma­nja podataka o te­go­ba­ma i pre­gle­da lje­kar će vas upu­ti­ti da se ra­de la­bo­ra­to­rij­ski na­la­zi kr­vi. U pr­vom re­du se ra­di kom­plet­na krv­na slika u sklo­pu ko­je se od­re­đu­ju he­ma­to­lo­ški in­dek­si ko­ji pru­ža­ju po­dat­ke o vo­lu­me­nu kr­vi, ve­li­či­ni eri­tro­ci­ta, kon­cen­tra­ci­ji hemoglo­bi­na u eri­tro­ci­ti­ma, te se od­re­đu­je kon­cen­tra­ci­ja že­lje­za u kr­vi. Me­đu­tim naj­o­sje­tlji­vi­ji pa­ra­me­tar ko­ji se od­re­đu­je je fe­ri­tin.

Šta je fe­ri­tin?

Fe­ri­tin je pro­tein kr­vi ko­ji sa­dr­ži že­lje­zo i na osno­vu nje­ga se do­bi­ja in­for­ma­ci­ja ko­li­ko je že­lje­za uskla­di­šte­no u na­šem ti­je­lu. Uko­li­ko su vri­jed­no­sti ni­že od oče­ki­va­nih za že­ne ili mu­škar­ce to uka­zu­je na či­nje­ni­cu da su re­zer­ve u ti­je­lu ma­nje i da po­sto­ji opa­snost od ne­do­stat­ka že­lje­za. Ovaj pa­ra­me­tar se sma­nju­je pri­je sa­mog sma­nje­nja že­lje­za i dru­gih pa­ra­me­ta­ra u kr­vi, ta­ko da je mo­gu­će da ne­do­sta­tak že­lje­za po­sto­ji i ka­da su že­lje­zo i he­mo­glo­bin ured­ni. Zbog to­ga je neo­p­hod­no da ob­ra­da u pravcu po­sta­vlja­nja di­jag­no­ze ane­mi­je zbog ne­do­stat­ka gvo­žđa bude sve­o­bu­hvat­na.

Ko se na­la­zi u po­seb­nom ri­zi­ku od ne­do­stat­ka že­lje­za?

Ane­mi­ja zbog ne­do­stat­ka že­lje­za je ši­ro­ko pri­sut­na u svi­je­tu, a u po­seb­nom ri­zi­ku za raz­voj ove ane­mi­je suže­ne u reproduktiv­nom pe­ri­o­du. Men­stru­a­ci­jom že­ne gu­be od­re­đe­nu ko­li­či­nu kr­vi, ta­ko da gu­be i od­re­đe­nu ko­li­či­nu že­lje­za. To je nor­mal­na po­ja­va, ali ako su ci­klu­si po­re­me­će­ni tj. če­sti, obil­ni, pro­du­že­ni (kr­va­re­nje tra­je ne­ko­li­ko da­na) mo­gu do­ve­sti do gubit­ka ve­ćih ko­li­či­na že­lje­za i na­stan­ka ane­mi­je.

To zna­či da su trud­ni­ce u ri­zi­ku de­fi­ci­ta že­lje­za?

Trud­ni­ce se sva­ka­ko na­la­ze u po­seb­nom ri­zi­ku od na­stan­ka de­fi­ci­ta. Trud­no­ća pred­sta­vlja sta­nje u ko­me zbog po­ve­ća­nja vo­lu­me­na kr­vi, po­tre­ba plo­da i pla­cen­te, po­sto­je po­ve­ća­ne potre­be za že­lje­zom. Ta­ko­đe, u to­ku sa­mog po­ro­đa­ja se očekuju gu­bi­ci že­lje­za kr­va­re­njem. Zbog sve­ga na­ve­de­nog veoma je va­žno da trud­ni­ce po­ve­du ra­ču­na o svo­joj krv­noj sli­ci pri­li­kom pla­ni­ra­nja trud­no­će, od­no­sno od sa­mog po­čet­ka trud­no­će. Prepo­ruč­lji­vo je da se kod trud­ni­ca, po­red osnov­nih pa­ra­me­ta­ra krv­ne sli­ke, pra­ti i pret­hod­no po­me­nu­ti fe­ri­tin, ka­ko bi se usta­no­vi­lo sa ka­kvim za­li­ha­ma že­lje­za trud­ni­ca ras­po­la­že, te da se pra­vo­vre­me­no uklju­či su­ple­men­ta­ci­ja.

U ko­joj hra­ni se na­la­zi naj­vi­še že­lje­za?

Što se ti­če hra­ne že­lje­zo se na­la­zi u hra­ni ži­vo­tinj­skog i bilj­nog po­ri­je­kla. Ipak, upr­kos usta­lje­nom mi­šlje­nju da se naj­ve­će količi­ne že­lje­za na­la­ze u ze­le­nom po­vr­ću, to ni­je ta­ko. Hra­na ko­ja u se­bi ima naj­vi­še že­lje­za je cr­ve­no me­so, me­so pe­ra­di, riba i mor­ski plo­do­vi.

Že­lje­zo se na­la­zi u gra­ho­ri­ca­ma (grah, gra­šak, le­ća), ži­ta­ri­ce cje­lo­vi­tog zr­na, ora­ša­sti plo­do­vi. Ma­nje ko­li­či­ne se na­la­ze u mlije­ku i mli­ječ­nim pro­iz­vo­di­ma.

Ta­ko­đe, že­lje­zo po­ri­je­klom iz ži­vo­tinj­skih na­mir­ni­ca je bo­lje is­ko­ri­sti­vo zbog for­mu­la­ci­je. Oso­be ko­je ne je­du me­so su u većem ri­zi­ku da ima­ju ne­do­sta­tak že­lje­za.

Ko­ji su naj­če­šći iza­zo­vi u tret­ma­nu de­fi­ci­ta že­lje­za/ane­mi­je?

Je­dan od naj­ve­ćih iza­zo­va je­ste ot­kri­ti uzrok na­stan­ka de­fi­ci­ta že­lje­za.

Sam tret­man ne­do­stat­ka že­lje­za zah­ti­je­va unos su­ple­me­na­ta ili li­je­ko­va za na­dok­na­du že­lje­za. Pr­vi efek­ti se oče­ku­ju za dvi­je ne­dje­lje, ali na­dok­na­da že­lje­za tre­ba da tra­je zna­čaj­no du­že. Od­no­sno, ka­da se po­pra­vi osnov­na krv­na sli­ka, po­treb­no je još tri do šest mje­se­ci da se po­pu­ne de­poi že­lje­za u vi­du fe­ri­ti­na. Li­je­če­nje se sma­tra uspje­šnim ako se vri­jed­no­sti fe­ri­ti­na poveća­ju na 50 mi­kro­gra­ma/l. Du­ži­na tra­ja­nja te­ra­pi­je pacijentima če­sto pred­sta­vlja pro­blem, po­seb­no ako uzme­mo u ob­zir da pre­pa­ra­ti že­lje­za mo­gu pro­u­zro­ko­va­ti sto­mač­ne smetnje, po­put muč­ni­ne, bo­la u že­lu­cu, žga­ra­vi­ce, me­tal­nog uku­sa u usti­ma, za­tvo­ra i slič­no. Da­kle, iz­bor ade­kvat­nog prepa­ra­ta je sva­ka­ko iza­zov.

Pre­po­ru­ka iz prak­se za na­dok­na­du že­lje­za?

Mo­gu da pre­po­ru­čim do­da­tak is­hra­ni Fer­ri­mo­re For­te jer, za­hva­lju­ju­ći po­seb­noj for­mu­la­ci­ji, ne pro­u­zro­ku­je po­me­nu­te sto­mač­ne te­go­be. Sa­dr­ži že­lje­zo u do­zi od 30 mg, a pri­su­stvo vi­ta­mi­na C omo­gu­ća­va bo­lju is­ko­ri­stlji­vost že­lje­za. Uzi­ma se jed­na kap­su­la dnev­no, pa je sa­rad­nja pa­ci­je­na­ta obič­no ve­o­ma do­bra.

He­mo­far­mov Fer­ri­mo­re For­te mo­že­te pro­na­ći na www.svakodobro.ba

ANTR: Simptomi koji mogu ukazivati na nedostatak željeza:

 • Prvo se javlja umor, malaksalost, zamaranje
 • Bljedilo kože i vidljivih sluznica
 • Bolovi u grudima, ubrzan rad srca i nedostatak vazduha, kratak dah (naročito izraženo prilikom fizičke aktivnosti)
 • Glavobolja, vrtoglavica i omaglica
 • Hladne ruke i noge, nepodnošenje hladnoće
 • Upala sluznice usne duplje, glositis (upala jezika), ispucali uglovi usana (heiloza)
 • Lomljivi nokti
 • Slabiji apetit
 • Sindrom nemirnih nogu
 • Pika (potreba i konzumacija supstanci koje nisu hrana)
 • Kod djece manjak željeza može dovesti do razdražljivost, poremećaja pažnje i gubitka interesa za okolinu, te slabijeg uspjeha u školi.