Bingo otvorio „mali grad“ u Tuzli

Startup

Prvo je Senad Džambić kupio Interex i Tuš, pa „pola Tuzle“ – što je njegova poslovna filozofija – da sav obrtni kapital ulaže u širenje poslova i proizvodnju. Tako je u proteklih pet godina inkasirao preko 2,5 milijardi maraka što ga je na Forbsovoj listi u regionu svrstalo na desetu poziciju, a u BiH na četvrtu!

U Tuzli je svečano otvoren Bingo City Centar, 181. poslovna jedinica tuzlanske komapnije Bingo, koji se prostire na čak 40.000 kvadrata, u tri etaže; mali zatvoreni grad.  Posao je dobilo preko 500 osoba.

„Ovo je najpozitivnija priča i najveći projekat kompanije Bingo d.o.o Tuzla do sada“ kaže rukovodilac Službe marketinga kompanije Bingo, Tatjana Paunoski.

Tr­go­vač­ki la­nac Bin­go i po­ve­za­na pred­u­ze­ća ši­rom BiH u 150 svo­jih obje­ka­ta zva­nič­no za­pošlja­va­ju 4.465 rad­ni­ka na vi­še od 40 lo­ka­ci­ja; ma­da se taj broj sada popeo na oko šest hil­ja­da.

Se¬nad Džam¬bić zapošljava oko 6.000 radnika

Vla­snik u apri­lu 2001. osno­va­nog društva Bin­go, Se­nad Džam­bić (54), može se po­hva­li­ti da je u pro­te­klih pet go­di­na in­ka­si­rao pre­ko dvi­je i po mi­li­jar­de ma­ra­ka. Na Forbso­voj li­sti u re­gi­o­nu je de­se­ti a u BiH – če­tvr­ti. Če­mu je do­pri­nio rast u prošloj go­di­ni od čak 43 po­sto sa ukup­nim pri­ho­dom od 803,4 mi­li­o­na ma­ra­ka, 300 mi­li­o­na v­še nego pret­hod­ne go­di­ne. Ta­ko se našao uz ra­me dva naj­bo­ga­ti­ja tr­gov­ca i pol­jo­pro­i­zvođača u re­gi­ji, uz To­do­rića i Mi­ško­vi­ća.

Osim Binga, Džambić u vlasništvu ima još 11 kompanija i 140 poslovnih objekata.

„Mo­žda sam je­dan od naj­većih pri­vred­ni­ka, ali naj­bo­ga­ti­ji ni­sam si­gur­no. I ka­da bi ovi što su bo­ga­ti­ji od me­ne htje­li in­ve­sti­ra­ti kao što ja ra­dim, svi­ma bi nam bi­lo bol­je. Živim sa svo­jim na­ro­dom i po­kuša­vam po­mo­ći gdje god se mo­že.

Osim Bin­ga Džam­bić ima vla­sni­štvo u još 11 kom­pa­ni­ja. Pri­je 30 go­di­na Džam­bić je počeo da ra­di u Titovim rud­ni­cima kao elek­tričar, a ka­sni­je i uz grad­sku pi­ja­cu u Tu­zli. Pri­je ra­ta, s dvo­ji­com braće ga­jio je pče­le i go­di­šnje  ima­li i do 30 to­na me­da. On­da je od 1985. dr­žao bi­li­ja­re i fli­pe­re, pa po­ker-apa­ra­te. Ta­ko mu je na­sta­la pr­va fir­ma, pa otu­da i da­na­šnji na­ziv Bin­go.

Ni­sam do­bio no­vac na lu­tri­ji pa ulo­žio.—Džam­bić

Bin­go je ku­pio i ne­ka­da­šnje tr­žne cen­tre In­ter­eks u de­cem­bru 2014. i slo­ve­nač­ki Tuš u ju­nu 2015. godine.
Po­red Bin­go tr­go­vi­na, Džambić po­sje­du­je i fir­mu He­kom u Mo­sta­ru; tr­go­vi­na na ma­lo u ne­spe­ci­ja­li­zo­va­nim pro­dav­ni­ca­ma pre­te­žno hra­ne, pića i du­van­skih pro­iz­vo­da. Ma­je­vi­ca d.d. Sre­bre­nik je u su­vla­sništvu Bin­ga a ba­vi se pre­ra­dom i kon­zer­vi­ran­jem krom­pi­ra; pro­iz­vođač smo­ki­ja Corn Flips. Osim tr­go­vi­ne, glav­na pre­o­ku­pa­ci­ja Binga je pro­iz­vod­nja hra­ne ta­ko da u bli­zi­ni Tu­zle imaju i far­mu ko­za, pi­li­ća i ko­ka no­sil­ja. U su­vla­sni­štvu Bin­ga i Džam­bi­ća je i tu­zlan­ski Kvin ko­ji pro­iz­vo­di de­sti­lo­va­na al­ko­hol­na pića i kva­sac. Sto­po­stot­ni vla­snik je i Pekare Lju­ba­če.

No­vac je usmje­ra­vao i na fir­me ko­je se ba­ve pre­vo­zom ro­be ali i odr­ža­van­jem i po­prav­kom mo­tor­nih vo­zi­la: Tran­sser­vis-tr­go­vi­na u su­vla­sni­štvu Bin­ga, Džam­bi­ća i de­se­ti­na dru­gih osni­va­ča ba­vi se tr­go­vi­nom na ve­li­ko di­je­lo­vi­ma i pri­bo­rom za mo­tor­na vo­zi­la. Re­gi­stro­va­ni ka­pi­tal je 1,3 mi­li­o­na ma­ra­ka. Tu­zla-re­mont, za odr­ža­van­je i po­pra­vak mo­tor­nih vo­zi­la, vri­je­di oko 6,4 mi­li­o­na ma­ra­ka. I Auto­sa­o­bra­ćaj d.o.o. Tu­zla za prevoz roba je u su­vla­sni­štvu Bin­ga, kao i sara­jev­ski Wil­son za promet ne­kret­ni­nama. Firma ima re­gi­stro­va­ni ka­pi­tal od de­set mi­li­o­na ma­ra­ka. Slič­nim po­slom se ba­vi i Tr­go­vi­na na ve­li­ko i ma­lo iz Ka­le­si­je gdje po­sje­du­je i fa­bri­ku tek­sti­la Ka­le­tex. Ukupno 21 fabriku.

Sljedeće što Bingo planira je veliki tržni centar u Ban­ja­lu­ci, za šta je spremna in­ve­sti­ci­ja od oko 20 mi­li­o­na ma­ra­ka. F.P.