Triglav grupa sa bruto dobiti od 95 miliona eura

Grupa Triglav je prema nerevidiranim podacima ostvarila dobit prije oporezivanja u visini od 95 miliona eura, a profitabilnost kapitala iznosila je 11,4 %, saopšteno je iz Triglav osiguranja

Planirana dobit bila je između 80 i 90 miliona eura. Poslovni rezultat viši od planiranog prvenstveno je posljedica uspješnog poslovanja u djelatnosti osiguranja, dok su na poslovanje negativno utjecale nepovoljne prilike na finansijskim tržištima.

Uspješno poslovanje u osnovnoj djelatnosti odražava i kombinovani količnik Grupe u visini od 92,9 % dok je planirana vrijednost oko 95 %. Grupa je prema nerevidiranim podacima fakturisala 936 miliona konsolidovane bruto premije osiguranja i suosiguranja (planirano je bilo u visini od oko 900 miliona eura), a rast premija realizovan je na svim tržištima.

Rezultati pokazuju da je usmjerenje na dosljedne na stranke koncentrisane prodajne aktivnosti svih osiguravajućih društava u regionu Adria, te postizanje visokog standarda svih usluga, bilo ispravno za realizovanje planirane poslovne strategije.

Čvrsta finansijska stabilnost, visoka adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja Grupe Triglav u 2016. godini potvrdile su i rejting agencije S&P Global Ratings i A.M. Best povišenjem rejtinga za Grupu Triglav s „A-“ na „A“.