Istraživanje Centralne banke BiH: Stabilna očekivanja inflacije

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) pokrenula je istraživanje o inflacionim očekivanjima s ciljem boljeg analiziranja cjenovnih kretanja i doprinosa vođenju ekonomskih politika u zemlji.

Ovo standardno istraživanje percepcije o inflaciji provodi većina centralnih banaka, a Evropska centralna banka (ECB) i Evropska komisija (EC) su, kroz zaključke Ekonomskog dijaloga, sugerisale da se treba uspostaviti i u Bosni i Hercegovini.

U ovoj početnoj fazi, anketom je obuhvaćen finansijski sektor, a provodi se dva puta godišnje. Pri tome se od anketiranih traže predviđanja za tekuću i narednu godinu. Iako je ovo istraživanje na volonterskoj osnovi, CBBiH je naišla na vrlo dobru reakciju kod finansijskih institucija (banaka i osiguravajućih društava) s visokom stopom odgovora.

Do sada su obavljena dva talasa istraživanja (u martu i oktobru 2019. godine) i rezultati pokazuju stabilnu usidrenost inflacionih očekivanja s blagim smanjenjem projekcija.

Inflaciona očekivanja za tekuću godinu u oktobru su bila 1,3% i niža su nego u martu kada su iznosila 1,5%. Kada je riječ o inflacionim očekivanjima za 2020. godinu, ona su u oktobru takođe snižena i iznose 1,4%, dok su u martu 2019. godine ista očekivanja iznosila 1,7%. Rezultati ukazuju da postojeći monetarni aranžman i kretanja omogućavaju održavanje niske, stabilne i predvidive inflacije, što je jedan od neophodnih preduslova za održivi ekonomski rast.

U skladu s najboljom međunarodnom praksom, a radi transparentne komunikacije s javnošću i očuvanja kredibiliteta monetarne politike, CBBiH će nastaviti da redovnim provođenjem ovog istraživanja i objavljivanjem rezultata. Anketa se provodi na uzorku grupe banaka i osiguravajućih društava, a unutar tih institucija se traži kompetenta osoba koja može dati odgovore na anketu. Očekujemo da će institucije i dalje imati pozitivan odnos, kako se istraživanje bude proširivalo, saopšteno je iz Centralne banke BiH.